Doručenie zdarma pri objednávkach nad 50 €.

Bezplatné doručenie sa nevzťahuje na objemné zásielky.

Viac o doručení
Možnosť bezplatného vrátenia produktu do 30 dní od prevzatia zásielky. Zistite, ako podať žiadosť o vrátenie tovaru
Väčšinu produktov odosielame do 24 hodín.

Čas vybavenia objednávky sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti výrobku a zvoleného spôsobu doručenia.

Zistite si podrobné informácie
Nav switch

Ak chceš zobraziť nápovedy, zadaj hľadaný výraz.

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU „SPORTANO CLUB“


I. DEFINÍCIE

1. Všetky výrazy použité v Pravidlách Sportano Club napísané veľkým písmenom majú význam uvedený nižšie, pokiaľ kontext ich použitia neuvádza inak. Pojmy písané veľkým písmenom, ktoré nie sú definované v bode I. ods. 2. nižšie, majú význam uvedený v Pravidlách Internetového obchodu.
2. Frázy písané veľkými písmenami použité v Pravidlách Sportano Club by mali byť chápané takto:

a) Cena - cena je uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov v eurách alebo inej mene, ktorá patrí Usporiadateľovi za prevod vlastníctva Produktu na Účastníka v súlade s Kúpnou zmluvou uzavretou prostredníctvom Internetového obchodu. Cena nezahŕňa náklady na doručenie a ďalšie vybrané služby (napr. Doplnkové služby), pokiaľ podmienky aktuálnych Akcií ustanovených Usporiadateľom neustanovujú inak;
b) Bodovaná aktivita - aktivita vykonávaná Účastníkom v rámci Internetového obchodu, za ktorú môže Účastník dostať Body za podmienok stanovených v Pravidlách Sportano Club alebo v osobitných pravidlách Akcie;
c) OBČIANSKY ZÁKONÍK - zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
d) Registračný formulár - formulár sprístupnený prostredníctvom Internetového obchodu, vyplnený Zákazníkom, ktorý sa chce stať členom SPORTANO CLUB;
e) Komunikácia Sportano Club - Elektronická služba, ktorá je súčasťou SPORTANO CLUB, spočívajúca v zasielaní informácií Účastníkovi Usporiadateľom spojených s účasťou v SPORTANO CLUB a obchodných informácií (najmä o Produktoch, Internetovom obchode, SPORTANO CLUB, vrátane nových produktov a aktuálnych akciách) e-mailovú adresu alebo telefónne číslo Účastníka;
f) Benefity - benefity stanovené Usporiadateľom a udelené Účastníkom v závislosti od počtu držaných Bodov (status Účastníka) za podmienok stanovených Usporiadateľom v Pravidlách Sportano Club alebo v rámci osobitných pravidiel Akcie;
g) Usporiadateľ - SPORTANO.COM spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra/ Poľsko (EÚ) zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 388722422, základné imanie 10.050.000,00 PLN, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 208 705 654 (poplatok ako za bežné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora);
h) Body - body prideľované Účastníkovi Usporiadateľom v rámci SPORTANO CLUB za podmienok uvedených v Pravidlách Sportano Club alebo v samostatných pravidlách / zásadách Akcií;
i) Akcia - zvláštne podmienky predaja produktov v Internetovom obchode (napr. zľavy, kupóny) alebo zvláštne podmienky pre udeľovanie dodatočných Bodov Účastníkom alebo ich výmenu za iné benefity v rámci SPORTANO CLUB (napr. možnosť získavania Bodov výmenou za realizáciu Bodovanej aktivity), upravená samostatnými zásadami / pravidlami akcií, ktoré možno využívať za podmienok v nich uvedených;
j) Zľava Sportano Club - množstevná zľava na nákup Produktov v Internetovom obchode poskytnutá Účastníkovi výmenou za Body (výmena Bodov za Zľavu Sportano Club), ktorú je možné využiť za podmienok uvedených v Pravidlách Sportano Club;
k) Pravidlá Sportano Club / Zmluva - tento dokument definujúci zásady fungovania SPORTANO CLUB, vrátane zásad poskytovania a využívania služieb sprístupňovaných Usporiadateľom prostredníctvom Internetového obchodu v súvislosti s fungovaním SPORTANO CLUB. Pravidlá upresňujú práva a povinnosti Účastníka a Usporiadateľa.
l) Pravidlá Internetového obchodu - dokument dostupný na adrese: https://sportano.sk/obchodne-podmienky-internetoveho-obchodu, upresňujúci zásady fungovania Internetového obchodu, najmä pravidlá pre vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok, uzatváranie Predajných zmlúv, a používanie iných služieb sprístupnených Usporiadateľom prostredníctvom Internetového obchodu vo prospech Zákazníkov. Pravidlá Sportano vymedzujú práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho.
m) SPORTANO CLUB - vernostný program Usporiadateľa, ktorého prevádzkový poriadok je uvedený v Pravidlách Sportano Club. Účelom SPORTANO CLUB je najmä propagácia a reklama Usporiadateľa alebo subjektov spolupracujúcich s Usporiadateľom;
n) Internetový obchod - platforma prevádzkovaná Usporiadateľom, umožňujúca Zákazníkovi zadávať Objednávky, uzatvárať Kúpne zmluvy a poskytovať služby Usporiadateľa, dostupná na internetovej adrese: www.sportano.sk, ako aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie (ak bola sprístupnená Usporiadateľom);
o) Kúpna zmluva - kúpna zmluva v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu, týkajúca sa predaja Produktu Usporiadateľom Účastníkovi za úhradu Ceny plus ďalších poplatkov, vrátane nákladov na dodanie, ako aj nákladov na Doplnkové služby v prípade ich objednávky (zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby), ktorých podmienky sú uvedené najmä v Pravidlách Internetového obchodu;
p) Účastník - Zákazník, ktorý vstúpil do SPORTANO CLUB spôsobom stanoveným v Pravidlách Sportano Club; Zákazník, ktorý je fyzickou osobou s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, je povinný získať na uzavretie Zmluvy príslušný súhlas svojho zákonného zástupcu a na výzvu Usporiadateľa tento súhlas predložiť;
q) Technické požiadavky - minimálne technické požiadavky, ktoré je nutné splniť pre vstup do SPORTANO CLUB, vrátane využívania Elektronických služieb súvisiacich s fungovaním SPORTANO CLUB, tj: mať počítač alebo iné zariadenie pripojené k internetu (v prípade Mobilnej aplikácie - prenosné zariadenie) s minimálnou šírkou pásma umožňujúce plynulé obnovovanie webových stránok, s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 pixelov, vybavené aspoň jedným z nasledujúcich webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia, Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, s podporou Java Script a povolením súborov cookies. Zákazník musí mať platnú/aktívnu e-mailovú adresu a zariadenie umožňujúce správne vyplňovanie elektronických formulárov. Pre uzavretie Zmluvy je nutné mať aktívnu e-mailovú adresu av určitých prípadoch aj klávesnicu či iné zariadenie umožňujúce správne vyplňovanie elektronických formulárov;


II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá Sportano Club definujú (I) princípy fungovania SPORTANO CLUB, vrátane Elektronických služieb súvisiacich so SPORTANO CLUB, (II) podmienky účasti v SPORTANO CLUB, vrátane práv a povinností Usporiadateľa a Účastníkov, (III) zásady prideľovania Bodov a Benefity Účastníkom a výmena Bodov za Zľavu Sportano Club alebo iné benefity, pokiaľ ich Usporiadateľ stanoví, (IV) pravidlá Komunikácie Sportano Club. Prijatie Pravidiel je dobrovoľné, avšak pre vstup Zákazníka do SPORTANO CLUB nevyhnutné.
2. SPORTANO CLUB si kladie za cieľ propagovať a reklamovať Usporiadateľa a subjekty spolupracujúce s Usporiadateľom, a to aj prispôsobením sa potrebám a očakávaniam Účastníkov. Usporiadateľ môže vytvárať profily Účastníkov analýzou a predpovedaním ich preferencií, čo umožňuje lepšie prispôsobiť vybrané Benefity alebo Akcie, napr. dodatočné zľavy a ponuky Účastníkom. Vytváranie profilov je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov SPORTANO CLUB. Usporiadateľ nerobí voči Účastníkom žiadne jednania vo forme rozhodovania, ktoré sú založené výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov, a ktoré majú pre Účastníka právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýkajú.
3. SPORTANO CLUB je organizovaný na území Slovenskej republiky a účasť v ňom je bezplatná a dobrovoľná. Vstup do SPORTANO CLUB je možný kedykoľvek počas jeho trvania za podmienok popísaných v Pravidlách Sportano Club. Žiadne práva (najmä Body a Benefity) vyplývajúce z účasti v SPORTANO CLUB nemôžu byť Účastníkom prevedené na tretiu osobu.
4. Informácie prezentované v rámci SPORTANO CLUB, najmä v rámci Komunikácie Sportano Club, predstavujú iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.
5. Účastník je povinný zúčastniť sa SPORTANO CLUB spôsobom v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, ustanoveniami Pravidiel Sportano Club, ako aj zvyklosťami a zásadami spoločenského spolužitia prijatými v danej oblasti. Účastník je povinný najmä:

a) uviesť v Registračnom formulári a mať na Účte iba pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje o Účastníkovi;
b) bezodkladne informovať Usporiadateľa o zmenách svojich údajov uvedených v Registračnom formulári a uvedených v Účte;
c) využívať všetky služby a funkcie SPORTANO CLUB sprístupnené Usporiadateľom spôsobom, ktorý nenaruší fungovanie SPORTANO CLUB alebo Internetového obchodu a spôsobom, ktorý nebude nevýhodný pre ostatných Účastníkov a Usporiadateľa;
d) neposkytovať ani neprenášať v rámci SPORTANO CLUB žiadny obsah zakázaný platnými zákonmi, najmä obsah, ktorý porušuje vlastnícke autorské práva tretích strán alebo ich osobné práva (zákaz zverejňovania nelegálneho obsahu);
e) nepodnikať činnosti, ako sú: (I) informatické činnosti alebo akékoľvek iné činnosti zamerané na získavanie informácií, ktoré nie sú určené Účastníkovi, vrátane údajov iných Účastníkov, alebo zasahujúce do pravidiel alebo technických aspektov fungovania SPORTANO CLUB, (II) neoprávnene modifikovať obsah poskytnutý Usporiadateľom.

6. Vstup do SPORTANO CLUB, vrátane využívania Elektronických služieb súvisiacich so SPORTANO CLUB, je možný za predpokladu splnenia Technických požiadaviek koncovým zariadením a IT systémom používaným Účastníkom. V prípade prípadného nesúladu fungovania SPORTANO CLUB s Pravidlami Sportano Club - je Účastník povinný v primeranom rozsahu spolupracovať s Usporiadateľom za účelom zistenia, či je nesúlad spôsobený vlastnosťami digitálneho prostredia Účastníka. V prípade nesúladu prevádzky SPORTANO CLUB s Pravidlami Sportano Club má Účastník nárok na opravné prostriedky stanovené všeobecne platnými právnymi predpismi.
7. Usporiadateľ môže zasielať Účastníkom Sportano Club Komunikáciu na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo Účastníka. Komunikácia Sportano Club je nevyhnutným prvkom SPORTANO CLUB, ktorý umožňuje poskytovať Účastníkom informácie o ich účasti v SPORTANO CLUB, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa aktuálnej ponuky Usporiadateľa (napr. informácie o Produktoch, Akciách, Benefitoch).


III. VSTUP DO SPORTANO CLUB

1. Podmienkou vstupu Zákazníka do SPORTANO CLUB je: (I) vytvorenie Účtu v Internetovom obchode alebo jeho predchádzajúce vlastníctvo, (II) správne vyplnenie Registračného formulára v Internetovom obchode alebo začiarknutie vyhradeného checkboxu (zaškrtávacie políčko) v procese vytvárania Účtu v Internetovom obchode, (III) prečítanie a prijatie Pravidiel Sportano Club.
2. Zmluva o účasti v SPORTANO CLUB (vstup do SPORTANO CLUB) je uzatvorená okamihom, keď osoba, ktorá vstupuje do SPORTANO CLUB, dostane od Usporiadateľa e-mail informujúci o úspešnom vstupe do SPORTANO CLUB. Zákazník, ktorý úspešne vstúpil do SPORTANO CLUB, získava prístup k ďalším funkciám Účtu súvisiacim so SPORTANO CLUB (najmä sledovanie zostatku Bodov).


IV. PRIZNÁVANIE BODOV

1. Body sú Účastníkovi udeľované za podmienok stanovených v Pravidlách Sportano Club alebo v zvláštnych pravidlách / podmienkach Akcií. Účastník nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa výmenu Bodov za peniaze alebo iné vecné výhody.
2. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy je Účastníkovi priznaný 1 Bod za každé 1 € z konečnej Ceny skutočne zaplatenej Účastníkom za Produkty v súlade s uzavretou Kúpnou zmluvou (pri výpočte bodov sa nezohľadňujú náklady na dodanie a náklady na ďalšie služby, pokiaľ si ich Účastník zvolí). Body sa neudeľujú za nákupy v Stacionárnom obchode. Aby mohol Účastník získať Body za podmienok popísaných v tejto časti, musí byť v čase zadávania Objednávky prihlásený k svojmu Účtu. Body sa neudeľujú v súvislosti s nákupom Elektronické darčekové karty (Elektronické darčekové karty v zmysle Predpisov o Elektronických darčekových kartách dostupných v Internetovom obchode).
3. Body sú Účastníkovi automaticky pridelené po uzavretí Kúpnej zmluvy s tým, že Body zostanú neaktívne až do uplynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v súlade s Pravidlami Internetového obchodu. Pokiaľ Účastník od Kúpnej zmluvy neodstúpi, budú Body aktivované najneskôr do 45 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Neaktívne Body nemôže Účastník využiť (tj. neaktívne Body sa neberú do úvahy pri určovaní Benefitov, ktoré má Účastník k dispozícii, a nie je možné vymeniť neaktívne Body za Zľavu Sportano Club alebo iné benefity, pokiaľ sú Usporiadateľom poskytované).
4. V prípade účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Účastníka alebo zrušenia Kúpnej zmluvy z iných dôvodov nebudú Body udelené v súvislosti s takou Kúpnou zmluvou aktivované a budú odobraté z Účtu Účastníka (Body budú odpočítané z celkovej sumy Bodov uvedených na Účte Účastníka).
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť Body, ktoré boli Účastníkovi udelené v rozpore s Pravidlami Sportano Club alebo samostatnými pravidlami/podmienkami Akcií. Usporiadateľ o tom bude Účastníka informovať prostredníctvom e-mailu s uvedením dôvodu zrušenia Bodov.
6. Informácie o počte udelených Bodov a dátume ich platnosti sú dostupné v rámci Konta. Usporiadateľ môže zaviesť aj ďalšie spôsoby informovania Účastníkov o počte udelených Bodov a dobe ich platnosti, a to najmä prostriedkami komunikácie na diaľku, s využitím e-mailovej adresy a telefónne číslo Účastníka priradenými k Účtu.
7. Body môžu byť Účastníkom udelené aj v dôsledku vykonania Bodovanej aktivity Účastníkom. Počet udelených Bodov v takom prípade závisí na vykonanej Bodovanej aktivite. Usporiadateľ uvádza informácie o Bodovaných aktivitách, vrátane počtu Bodov za ich realizáciu, v rámci Účtu alebo v osobitných pravidlách Akcií. V takom prípade budú Body pridelené a aktivované za podmienok uvedených na Účte alebo v zvláštnych pravidlách / podmienkach Akcie.
8. Body zostávajú v platnosti po dobu 6 mesiacov od dátumu ich aktivácie. Doba platnosti Bodov je uvedená v rámci Účtu.
9. Body vypršia (sú odstránené z Účtu Účastníka) v nasledujúcich situáciách:

a) po uplynutí doby platnosti uvedenej v ods. 8 vyššie (vypršia nevyužité Body, ktorých platnosť vypršala);
b) vo chvíli účinného ukončenia Zmluvy zo strany Usporiadateľa za podmienok uvedených v bode VII alebo bode XII nižšie (vypršia všetky Body);
c) okamihom účinného odstúpenia Účastníka z účasti v SPORTANO CLUB (ukončenie Zmluvy) alebo odstúpenia od Zmluvy za podmienok uvedených v bode VII nižšie (vypršia všetky Body);
d) po účinnom ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v súlade s Pravidlami Internetového obchodu (vypršia všetky Body);
e) v prípade účinného odstúpenia Účastníka od Kúpnej zmluvy z dôvodu nesúladu Produktu s Kúpnou zmluvou (vypršia Body udelené v súvislosti s Kúpnou zmluvou, od ktorej bolo odstúpené);
f) ak Účastník úspešne podá vyhlásenie o znížení Ceny Produktu z dôvodu nesúladu Produktu s Kúpnou zmluvou (vypršia Body v počte zodpovedajúcom čiastke, o ktorú bola Cena znížená, v súlade s Pravidlami Sportano Club);
g) v iných situáciách uvedených v Pravidlách Sportano Club alebo vyhradených pravidlách / podmienkach Akcie.

10. V prípade opätovného vstupu do SPORTANO CLUB nie je Účastník oprávnený žiadať pridelenie skôr prepadnutých Bodov alebo udelenie skôr držaného statusu v súlade s bodom V Pravidiel Sportano Club.


V. STATUS ÚČASTNÍKA

1. V závislosti od počtu Bodov získaných v rámci SPORTANO CLUB má Účastník špecifický status, ktorý sa určuje podľa nasledujúcich pravidiel:

a) od 0 do 349 Bodov - status BRONZOVÝ;
b) od 350 do 2499 Bodov - status STRIEBORNÝ;
c) od 2500 Bodov - status ZLATÝ.

2. Status Účastníka sa nemení v dôsledku výmeny Bodov zo strany Účastníka za Zľavu Sportano Club alebo iné benefity, pokiaľ ich Usporiadateľ poskytuje. Status Účastníka sa môže zmeniť v dôsledku situácií uvedených v bode IV ods. 4-5 a bode IV ods. 9 písm. e-f vyššie.
3. Usporiadateľ môže na základe svojho rozhodnutia organizovať Akcie alebo udeľovať Benefity určené iba Účastníkom, ktorí získali uvedený status podľa podmienok popísaných v Pravidlách Sportano Club (bod V). Podrobné informácie o Benefitoch dostupných pre Účastníkov s konkrétnym statusom sú uvedené v Internetovom obchode (napr. v rámci Účtu).


VI. VÝMENA BODOV

1. Výmena aktívnych Bodov za Zľavu Sportano Club je možná v rámci zadávania Objednávky prostredníctvom Internetového obchodu na výslovnú žiadosť Účastníka vyjadrenú prostredníctvom vyhradenej funkcie v rámci Internetového obchodu. Nie je možné vymeniť Body za Zľavu Sportano Club vo vzťahu k Objednávkam, ktoré už boli zadané bez toho, aby ste požiadali o výmenu Bodov za Zľavu Sportano Club. Účastník nemôže využiť Body v súvislosti s nákupom Elektronické darčekové karty. Účastník nemôže Body využívať na nákupy v Stacionárnom obchode.
2. Výmena Bodov za Zľavu Sportano Club je možná za nasledujúcich podmienok:

a) 20 aktívnych Bodov umožňuje získať Zľavu Sportano Club vo výške 1 EUR;
b) Body sa vymieňajú za Zľavu Sportano Club vo výške minimálne 1 EUR;
c) Zľava Sportano Club získaná v dôsledku výmeny Bodov v rámci jednej Objednávky nemôže byť vyššia ako 30 % z celkovej Ceny za všetky Produkty v rámci danej Objednávky - maximálny počet Bodov, ktoré je možné v rámci danej Objednávky použiť, je vždy uvedený v Košíku.

3. Zľava Sportano Club je množstevná zľava, ktorá je vysporiadaná proporcionálne za jednotlivé Produkty, na ktoré sa vzťahuje daná Objednávka a neznižuje náklady na dodanie ani náklady na Doplnkové služby. Body sa využívajú v poradí, v akom boli aktivované, takže ako prvé sú využité Body aktivované ako prvé.
4. Aby bolo možné určiť, či boli splnené minimálne prahové hodnoty Objednávky oprávňujúce k bezplatnému doručeniu, je záväzná celková Cena za Produkty podľa Objednávky, vypočítaná po použití Zľavy Sportano Club.
5. V prípade, že Účastník uzavrel Zmluvu o predaji s využitím Zľavy Sportano Club a následne od nej účinne odstúpil alebo bola zmluva zrušená z iných dôvodov, sú použité Body vrátené Účastníkovi v sume úmernej časti Kúpnej zmluvy, z ktorej Účastník odstúpil alebo bola zrušená z iných dôvodov. V takom prípade sú Body vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania Produktu späť alebo doloženia dokladu o jeho vrátení Účastníkom, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Doba platnosti vrátených Bodov beží odo dňa ich pôvodnej aktivácie, pričom do doby platnosti sa doba od dátumu ich výmeny za Zľavu Sportano Club do dátumu ich vrátenia v súlade s týmto bodom sa do výpočtu ceny nezapočítava.
6. Usporiadateľ môže podľa svojho rozhodnutia umožniť výmenu Bodov za iné benefity. V takom prípade sú pravidlá výmeny uvedené v Internetovom obchode (napr. v rámci Účtu) alebo v samostatných pravidlách Akcie.


VII. UKONČENIE ZMLUVY / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Usporiadateľ môže Zmluvu kedykoľvek ukončiť so 14-dňovou výpovednou lehotou v prípade aspoň jedného z nasledujúcich závažných dôvodov (uzavretý katalóg):

a) zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie služieb Usporiadateľom ovplyvňujúci vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve uzavretej medzi Účastníkom a Usporiadateľom alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;
b) zmena spôsobu poskytovania služieb z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia Technických požiadaviek uvedených v týchto Pravidiel Sportano Club), ktorá výrazne sťažuje alebo znemožňuje ďalšie poskytovanie služieb zo strany Usporiadateľa;
c) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá Sportano Club, zavedením nových, úpravou alebo zrušením Usporiadateľom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá Sportano Club;
d) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb subjektmi spolupracujúcimi s Usporiadateľom zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb týmito subjektmi, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti medzi Účastníkom a Usporiadateľom.

3. Usporiadateľ môže ukončiť Zmluvu s Účastníkom s trojdňovou výpovednou lehotou a/alebo mu odoprieť právo na ďalšiu účasť v SPORTANO CLUB a taktiež mu môže obmedziť prístup k Obsahu uvedenému v bode X nižšie, v prípade narušenia Účastníkom Pravidiel Sportano Club, najmä bodu II ods. 5 Pravidiel Sportano Club.
4. Usporiadateľ svoje vyhlásenie v rozsahu uvedenom v ods. 2 a 3 vyššie zašle na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol v rámci Účtu.
5. V prípade ukončenia Zmluvy zostávajú Akcie určené Účastníkovi v platnosti po dobu uvedenú v podmienkach / pravidlách Akcie, najdlhšie však po dobu trvania Zmluvy s daným Účastníkom.
6. V prípade ukončenia Zmluvy o poskytovaní služieb v súlade s Pravidlami Internetového obchodu je Zmluva s Účastníkom ukončená v okamihu ukončenia Zmluvy o poskytovaní služby v súlade s Pravidlami Internetového obchodu.
7. Účastník môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať so 14-dňovou výpovednou lehotou. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy je možné podať najmä zaslaním jej obsahu napr. písomne na adresu: SPORTANO Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@sportano.sk.
8. Bez ohľadu na právo uvedené v ods. 7 vyššie, Účastník, ktorý je (I) Spotrebiteľom môže od Zmluvy odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia bez udania dôvodu bez toho, aby mu tým vznikli iné náklady ako tie, ktoré ustanovujú právne predpisy. Na splnenie termínu stačí, aby Účastník podal vyhlásenie Usporiadateľovi pred jeho uplynutím. Účastník môže predložiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, v ktorom bude informovať o svojom odstúpení od Zmluvy (§ 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).
9. Vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy je možné podať napríklad písomne na adresu: SPORTANO Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@sportano.sk. Vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy je možné podať napríklad prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu 1 Pravidiel Sportano Club.


VIII. REKLAMÁCIA A MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV

1. Reklamácie týkajúce sa SPORTANO CLUB je možné nahlásiť Usporiadateľovi najmä e-mailom na adresu: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 02 33 221 479 - sadzba ako za štandardný hovor podľa cenníka príslušného operátora. Pri nahlásení reklamácie sa odporúča popísať jej dôvod, požiadavku Účastníka a kontaktné údaje Účastníka - uľahčí to a urýchli vybavenie reklamácie.
2. Usporiadateľ reklamáciu Účastníka posúdi bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej obdržania, pokiaľ zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú lehotu inú.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
4. Využitie mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov je dobrovoľné. Nasledujúce ustanovenia sú informatívne a nezakladajú povinnosť Usporiadateľa využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov. Vyhlásenie Usporiadateľa o súhlase alebo odmietnutí účasti na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov predkladá Usporiadateľ v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, pokiaľ spor nebol vyriešený na základe reklamácie podanej Spotrebiteľom.
5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://www.soi.sk/ Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, z Kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
6. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


IX. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správcom osobných údajov Účastníkov je Usporiadateľ. Usporiadateľ uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia slúžiace na ochranu spracovávaných osobných údajov.
2. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzavretie Zmluvy (pristúpenie a užívanie SPORTANO CLUB), ako aj na využívanie Elektronických služieb súvisiacich so SPORTANO CLUB.
3. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Účastníka nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookies.


X. LICENCIE

1. Všetky a výhradné práva k Obsahu súvisiacemu s SPORTANO CLUB umiestneným Usporiadateľom alebo jeho dodávateľmi v rámci Internetového obchodu alebo Komunikácie Sportano Club, najmä grafické prvky, logá, názvy a práva k databázam, podliehajú právnej ochrane a náležia Usporiadateľovi alebo subjektom spolupracujúcim s Usporiadateľom. Účastník je oprávnený bezplatne používať taký Obsah, ako aj používať Obsah zverejnený v súlade s platnými právnymi predpismi a už šírený inými Účastníkmi, iba v rozsahu nevyhnutnom pre riadne používanie SPORTANO CLUB, bez územných obmedzení. Použitie takého Obsahu v inom rozsahu je možné iba na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávneným subjektom, a to písomne, pod hrozbou neplatnosti.
2. Zákazník, umiestnením akéhokoľvek obsahu do Internetového obchodu v súvislosti s účasťou v SPORTANO CLUB udeľuje Usporiadateľovi bezplatnú licenciu na používanie, záznam, zmenu, mazanie, doplňovanie, verejné vykonávanie, verejné zobrazovanie, reprodukovanie a distribúciu tohto obsahu bez územného obmedzenia. Toto právo zahŕňa právo udeľovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom plnením Zmluvy, ako aj oprávnenie vykonávať samostatne alebo prostredníctvom tretích strán závislé práva v oblasti vývoja, adaptácie, spracovania a prekladu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon. V rozsahu, v akom Účastník nie je oprávnený udeľovať licencie uvedené v tomto ods. 2 sa Účastník zaväzuje takéto príslušné licencie pre Usporiadateľa získať.


XI. ZMENA PRAVIDIEL

1. Usporiadateľ má právo zmeniť Pravidlá Sportano Club v prípade aspoň jedného z nasledujúcich závažných dôvodov (uzavretý katalóg):

a) zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie služieb Usporiadateľom ovplyvňujúci vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve uzavretej medzi Účastníkom a Usporiadateľom alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;
b) zmena spôsobu poskytovania služieb z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácia Technických požiadaviek uvedených v týchto Pravidlách Sportano Club);
c) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá Sportano Club, zavedením nových, úpravou alebo zrušením Usporiadateľom existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá Sportano Club;
d) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb subjektmi spolupracujúcimi s Usporiadateľom zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb týmito subjektmi, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti medzi Účastníkom a Usporiadateľom.

2. V prípade zmien Pravidiel Sportano Club sprístupní Usporiadateľ úplné znenie Pravidiel Sportano Club zverejnením na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj prostredníctvom
e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, čo Strany uznávajú za uvedenie informácie o zmene do prostriedku elektronickej komunikácie takým spôsobom, aby sa Účastník mohol oboznámiť s jej obsahom.
3. Zmena Pravidiel Sportano Club nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Účastník má právo vypovedať Zmluvu do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Pravidiel Sportano Club. Zmena Pravidiel Sportano Club nemá vplyv na Body udelené Účastníkovi pred zmenou.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zaviesť zmeny vo fungovaní SPORTANO CLUB, ktoré nie sú nutné pre zachovanie zhody s Pravidlami Sportano Club a nevedú k ich zmene, pokiaľ to vyplýva z: (I) vylepšenia existujúcich funkcií, najmä zmeny usporiadania, vzhľadu, (II) zmeny funkcií, ktoré neovplyvňujú súlad s Pravidlami Sportano Club, (III) vylepšenia zabezpečenia, ktoré nemajú vplyv na súlad s Pravidlami Sportano Club. Usporiadateľ bude o týchto zmenách informovať Účastníkov prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb alebo prostredníctvom informácií zobrazených v Internetovom obchode (napr. v rámci Účtu).


XII. USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA PODNIKATEĽOV

1. Ustanovenie bodu XII Pravidiel Sportano Club platí iba pre Podnikateľov a majú prednosť pred zostávajúcimi ustanoveniami Pravidiel Sportano Club.
2. Usporiadateľ môže Zmluvu uzavretú s Podnikateľom s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov vypovedať zaslaním príslušného vyhlásenia Podnikateľovi v ľubovoľnej forme.
3. Usporiadateľ, rovnako ako jeho zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a splnomocnení nenesú voči Podnikateľovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, splnomocneným zástupcom a/alebo splnomocnencom zodpovednosť za akúkoľvek škodu, vrátane ušlého zisku, vrátane zakázaného činu (pokiaľ kogentné ustanovenia zákona neustanovujú inak), ibaže bola škoda spôsobená úmyselne.
4. Pokiaľ je určená zodpovednosť Usporiadateľa, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov a/alebo splnomocnencov, je táto zodpovednosť voči Podnikateľovi bez ohľadu na jej právny základ obmedzená čiastkou 1 000 EUR - a to ako v rámci jednej pohľadávky, tak pre všetky pohľadávky celkom.
5. Skutočnosť, že konanie alebo opomenutie, na základe ktorého vznikla škoda, bolo nesplnením alebo nesprávnym plnením povinnosti, vylučuje nároky Podnikateľa na náhradu škody z dôvodu zakázaného činu.
6. Všetky spory vzniknuté medzi Usporiadateľom a Podnikateľom budú riešené na súde miestne príslušného podľa sídla Usporiadateľa.
7. Usporiadateľ môže na základe všeobecne platných právnych predpisov v každej chvíli zmeniť ustanovenia Pravidiel Sportano Club vo vzťahu k Podnikateľom.


XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá vstupujú do platnosti 2024.05.28. Obsah Pravidiel Sportano Club je zadarmo sprístupnený v Internetovom obchode.
2. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov.
3. Výber slovenského práva na základe Obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno zmluvou medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vylúčiť.
4. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
5. Používanie SPORTANO CLUB, vrátane Elektronických služieb s ním súvisiacich, je spojené s typickými rizikami súvisiacimi s prenosom dát prostredníctvom internetu, ako je šírenie údajov Účastníka, získanie prístupu k nim neoprávnenými osobami alebo strata údajov Účastníka. Usporiadateľ a Účastníci sú povinní robiť kroky na minimalizáciu týchto rizík (napr. Účastník by nemal oznamovať prístupové údaje, vrátane Hesla, tretím stranám). Usporiadateľ zaisťuje technické a organizačné opatrenia primerané miere rizika pre bezpečnosť funkcií alebo služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového obchodu.
6. Ustanovenia Pravidiel Sportano Club nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Spotrebiteľov vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona, Usporiadateľ preto prípadné pochybnosti vykladá v prospech Spotrebiteľa.
PRÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
VZOR FORMULÁRA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY
(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať iba v prípade, že si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy)
Príjemca:
SPORTANO Sp. z o.o.
PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec
kontakt@sportano.sk

Ja týmto informujem o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky(*) zmluvy na dodávku nasledujúcich predmetov(*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby(*)

Dátum objednania (*)/obdržanie (*):
Číslo objednávky:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Telefón spotrebiteľa:
E-mail spotrebiteľa:
Číslo účtu spotrebiteľa:
Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe):

Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite