Doručenie zdarma pri objednávkach nad 50 €.

Bezplatné doručenie sa nevzťahuje na objemné zásielky.

Viac o doručení
Možnosť bezplatného vrátenia produktu do 30 dní od prevzatia zásielky. Zistite, ako podať žiadosť o vrátenie tovaru
Väčšinu produktov odosielame do 24 hodín.

Čas vybavenia objednávky sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti výrobku a zvoleného spôsobu doručenia.

Zistite si podrobné informácie
Nav switch

Ak chceš zobraziť nápovedy, zadaj hľadaný výraz.

PRAVIDLÁ PRE ODBER NEWSLETTERU  SPORTANO.SK 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Tieto pravidlá opisujú zásady poskytovania služby zasielania Newsletteru Internetového obchodu (ďalej len „Pravidlá pre odber Newslettera“) spoločnosti SPORTANO.COM SP. Z O.O., so sídlom ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 00 (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základné imanie 10 050 000 PLN, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 208 705 654 (poplatok ako za bežné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len: "Správca"), (ďalej len: "SPORTANO"). 
2.  Pojmy písané veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v Pravidlách pre odber Newslettera, majú význam podľa Obchodných podmienok Internetového obchodu, pokiaľ nie je v týchto Pravidlách pre odber Newslettera stanovené inak. 
3.  Zobrazenie Newslettera, vrátane uzatvorenia zmluvy o poskytovaní Newslettera, vyžaduje, aby koncové zariadenie a IT systém Zákazníka spĺňali nasledujúce minimálne technické požiadavky: počítač alebo iné zariadenie (v prípade Mobilnej aplikácie – prenosné zariadenie) musí byť pripojené k internetu (v prípade Mobilnej aplikácie) - prenosné zariadenie) s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 pixelov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia, Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňovať ukladanie súborov cookies av prípade Newslettera zasielaného formou SMS na mobilné telefónne číslo je nutné mať mobilný telefón. Zákazník musí mať aktívnu e-mailovú adresu a/alebo aktívne číslo mobilného telefónu. 
 
SLUŽBA ZASIELANIA NEWSLETTERU 
 
1.  Odber Newslettera (uzavretie zmluvy o poskytovaní Newslettera) je možný iba ak Zákazník správne vykoná nasledujúce kroky: 
a)  poskytnutie svojej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu v rámci Internetového obchodu (napr. prostredníctvom príslušného formulára); a 
b)  vyjadrenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom príslušného komunikačného kanálu (e-mail a/alebo telefón); vyjadrenie súhlasu s Pravidlami pre odber Newslettera (napr. zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo); následným kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu (aktivačný odkaz sa vzťahuje iba na Newsletter zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu). 
2.  Služba zasielania Newslettera zahŕňa: 
a)  zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách SPORTANO, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol SPORTANO svoju e-mailovú adresu, elektronickými prostriedkami; alebo/a 
b)  zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách SPORTANO, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol SPORTANO svoje číslo mobilného telefónu. 
3.  Newsletter je poskytovaný bezplatne po dobu neurčitú. 
4.  Zákazník je povinný najmä: 
a)  používať Newsletter spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a neporušuje práva tretích osôb, v súlade s ustanoveniami Pravidiel pre odber Newslettera, ako aj so zvyklosťami a zásadami spoločenského spolužitia prijatými v tejto súvislosti; 
b)  poskytnúť SPORTANO všetky potrebné údaje, a to pravdivé a aktuálne; 
c)  aktualizovať údaje poskytnuté SPORTANO v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní Newslettera; 
d)  nesprístupňovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu žiadny obsah zakázaný platnými právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje vlastnícke autorské práva tretích osôb alebo ich osobné práva. 
5.  Používanie Newslettera ako Elektronické služby je spojené s typickými hrozbami súvisiacimi s prenosom dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo ich strata. SPORTANO a Zákazník sú povinní prijať opatrenia smerujúce k minimalizácii týchto rizík. 
 
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
1.  Osobné údaje Zákazníka spracováva SPORTANO ako správca osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre využívanie služby zasielania Newsletteru. 
2.  SPORTANO umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“ anonymne v situácii, keď emailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neposkytol SPORTANO iné osobné údaje. 
3. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov a súborov cookies. 
  
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 
 
1.  Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje SPORTANO alebo partneri SPORTANO, predovšetkým autorské práva, patria SPORTANO alebo subjektom, s ktorými SPORTANO uzavrela príslušné zmluvy. 
2.  Zákazník je oprávnený využiť vyššie uvedený obsah bezplatne, iba pre osobnú potrebu a iba na účely riadneho užívania Newsletteru, a to bez územného obmedzenia. Využívanie vyššie uvedeného obsahu v inom rozsahu je povolený iba na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávnenou osobou, a to písomne, pod hrozbou neplatnosti. 
 
REKLAMÁCIA 
 
1.  Zákazník môže nahlásiť nezrovnalosti týkajúce sa Newsletteru formou reklamácie. Reklamácie je možné podávať napríklad e-mailom na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk. 
2.  Vybavenie reklamácie zo strany SPORTANO prebieha bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 
3.  Pre urýchlenie vybavenia reklamácie sa odporúča uviesť meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorá reklamáciu podáva, a tiež popis dôvodov reklamácie. 
4.  SPORTANO ani jej zamestnanci, poverení zástupcovia a splnomocnenci nenesú zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, jeho subdodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom alebo splnomocnencom za akúkoľvek škodu, vrátane ušlého zisku, pokiaľ nimi škoda nebola spôsobená zámerne. Zodpovednosť SPORTANO, jej zamestnancov, oprávnených zástupcov alebo splnomocnencov je vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na podstatu vzniku škody, obmedzená - ako v rámci jedného nároku, tak za všetky nároky celkom -sumárne – a to vo výške 100 EUR.  
 
VI.  UKONČENIE ZMLUVY A ZMENA PRAVIDIEL PRE ODBER NEWSLETTERU 
 
1.  Zákazník má možnosť sa kedykoľvek a bez udania dôvodu z odberu Newslettera odhlásiť (ukončiť zmluvu o poskytovaní Newslettera), a to kliknutím na deaktivačný odkaz obsiahnutý v každom newsletteri odoslanom Zákazníkovi e-mailom; v prípade SMS Newslettera prostredníctvom uvedeného telefónneho kontaktu. Odhlásenie iba jedného z odberových kanálov Newslettera nespôsobí automatické odhlásenie aj z druhého odberového kanála Newslettera. 
2.  SPORTANO môže zmluvu o poskytovaní Newsletteru kedykoľvek vypovedať so štrnásto (14) dennou výpovednou lehotou, a to z nasledujúcich závažných dôvodov: 
a)  zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou SPORTANO, ktoré sa dotýkajú vzájomných práv a povinností uvedených v zmluve o poskytovaní Newslettera alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní dozorných úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti; 
b)  zmena spôsobu poskytovania služieb z technických alebo technologických dôvodov, napr. aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Pravidlách pre odber Newslettera; 
c)  zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel Newslettera, zavedením nových, zmenou alebo zrušením zo strany SPORTANO existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera; 
d)  zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb subjektmi spolupracujúcimi so SPORTANO zavedením nových, úpravou alebo odobratím existujúcich funkcií alebo služieb týmito subjektmi, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti medzi Zákazníkom a SPORTANO. 
3.  SPORTANO zašle oznámenie podľa ods. 2 vyššie na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené Zákazníkom pri prihlásení k odberu Newsletteru. 
4.  SPORTANO je oprávnená odoprieť Zákazníkovi akékoľvek ďalšie právo na používanie Newslettera, ako aj vypovedať Zákazníkovi zmluvu o oposkytovaní Newslettera so sedem(7) dennou výpovednou lehotou v prípade hrubého porušenia bodu II. ods. 4 písm. a Pravidiel pre odber Newslettera Zákazníkom. 
5.  SPORTANO môže tieto Pravidlá pre odber Newsletteru zmeniť na základe aspoň jedného z dôvodov uvedených v ods. 2 vyššie. 
6.  V prípade zmien Pravidiel pre odber Newslettera sprístupní SPORTANO aktualizovaný text Pravidiel pre odber Newslettera zverejnením v rámci Internetového obchodu a prostredníctvom informácie zaslanej na e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom pri registrácii k odberu Newslettera alebo prostredníctvom SMS zaslanej na uvedené telefónne číslo s odkazom, ktorý Zákazníkovi umožní prečítať si aktualizované znenie Pravidiel pre odber Newslettera a uložiť ho. 
7.  Zmena Pravidiel pre odber Newsletteru nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Zákazník má právo vypovedať zmluvu o oposkytovaní Newslettera do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Pravidiel pre odber Newslettera. 
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Pravidlá pre odber Newslettera sú platné od 28.12.2022. 
2.  Zmluva o poskytovaní Newslettera sa uzatvára v slovenskom jazyku. 
3.  Zápis, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzavretej zmluvy o poskytovaní Newslettera prebieha zaslaním správy na e-mailovú adresu alebo SMS na telefónne číslo, ktoré Zákazník uviedol pri prihlásení k odberu Newsletteru. 
4.  V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov. 

 

PRAVIDLÁ PRE ODBER NEWSLETTERU SPORTANO.SK


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá opisujú zásady poskytovania služby zasielania Newsletteru Internetového obchodu (ďalej len „Pravidlá pre odber Newslettera“) spoločnosti SPORTANO.COM SP. Z O.O., so sídlom ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 00 (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základné imanie 10 050 000 PLN, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 208 705 654 (poplatok ako za bežné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len: "Správca"), (ďalej len: "SPORTANO").
2. Pojmy písané veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v Pravidlách pre odber Newslettera, majú význam podľa Obchodných podmienok Internetového obchodu, pokiaľ nie je v týchto Pravidlách pre odber Newslettera stanovené inak.
3. Zobrazenie Newslettera, vrátane uzatvorenia zmluvy o poskytovaní Newslettera, vyžaduje, aby koncové zariadenie a IT systém Zákazníka spĺňali nasledujúce minimálne technické požiadavky: počítač alebo iné zariadenie (v prípade Mobilnej aplikácie – prenosné zariadenie) musí byť pripojené k internetu (v prípade Mobilnej aplikácie) - prenosné zariadenie) s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 pixelov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia, Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňovať ukladanie súborov cookies av prípade Newslettera zasielaného formou SMS na mobilné telefónne číslo je nutné mať mobilný telefón. Zákazník musí mať aktívnu e-mailovú adresu a/alebo aktívne číslo mobilného telefónu.


II. SLUŽBA ZASIELANIA NEWSLETTERU

1. Odber Newslettera (uzavretie zmluvy o poskytovaní Newslettera) je možný iba ak Zákazník správne vykoná nasledujúce kroky:

a) poskytnutie svojej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu v rámci Internetového obchodu (napr. prostredníctvom príslušného formulára); a
b) vyjadrenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom príslušného komunikačného kanálu (e-mail a/alebo telefón); vyjadrenie súhlasu s Pravidlami pre odber Newslettera (napr. zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo); následným kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu (aktivačný odkaz sa vzťahuje iba na Newsletter zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu).

2. Služba zasielania Newslettera zahŕňa:

a) zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách SPORTANO, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol SPORTANO svoju e-mailovú adresu, elektronickými prostriedkami; alebo/a
b) zaslanie obchodných informácií o produktoch a službách SPORTANO, najmä informácií o aktuálnych propagačných akciách, ponukách, zľavách a marketingových kampaniach Zákazníkovi, ktorý poskytol SPORTANO svoje číslo mobilného telefónu.

3. Newsletter je poskytovaný bezplatne po dobu neurčitú.
4. Zákazník je povinný najmä:

a) používať Newsletter spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a neporušuje práva tretích osôb, v súlade s ustanoveniami Pravidiel pre odber Newslettera, ako aj so zvyklosťami a zásadami spoločenského spolužitia prijatými v tejto súvislosti;
b) poskytnúť SPORTANO všetky potrebné údaje, a to pravdivé a aktuálne;
c) aktualizovať údaje poskytnuté SPORTANO v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní Newslettera;
d) nesprístupňovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu žiadny obsah zakázaný platnými právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje vlastnícke autorské práva tretích osôb alebo ich osobné práva.

5. Používanie Newslettera ako Elektronické služby je spojené s typickými hrozbami súvisiacimi s prenosom dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo ich strata. SPORTANO a Zákazník sú povinní prijať opatrenia smerujúce k minimalizácii týchto rizík.


III. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje Zákazníka spracováva SPORTANO ako správca osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre využívanie služby zasielania Newsletteru.
2. SPORTANO umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“ anonymne v situácii, keď emailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neposkytol SPORTANO iné osobné údaje.
3. Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov a súborov cookies.


IV. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje SPORTANO alebo partneri SPORTANO, predovšetkým autorské práva, patria SPORTANO alebo subjektom, s ktorými SPORTANO uzavrela príslušné zmluvy.
2. Zákazník je oprávnený využiť vyššie uvedený obsah bezplatne, iba pre osobnú potrebu a iba na účely riadneho užívania Newsletteru, a to bez územného obmedzenia. Využívanie vyššie uvedeného obsahu v inom rozsahu je povolený iba na základe výslovného predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávnenou osobou, a to písomne, pod hrozbou neplatnosti.


V. REKLAMÁCIA

1. Zákazník môže nahlásiť nezrovnalosti týkajúce sa Newsletteru formou reklamácie. Reklamácie je možné podávať napríklad e-mailom na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk.
2. Vybavenie reklamácie zo strany SPORTANO prebieha bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
3. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie sa odporúča uviesť meno, priezvisko a kontaktné údaje osoby, ktorá reklamáciu podáva, a tiež popis dôvodov reklamácie.
4. SPORTANO ani jej zamestnanci, poverení zástupcovia a splnomocnenci nenesú zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, jeho subdodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom alebo splnomocnencom za akúkoľvek škodu, vrátane ušlého zisku, pokiaľ nimi škoda nebola spôsobená zámerne. Zodpovednosť SPORTANO, jej zamestnancov, oprávnených zástupcov alebo splnomocnencov je vo vzťahu k Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na podstatu vzniku škody, obmedzená - ako v rámci jedného nároku, tak za všetky nároky celkom -sumárne – a to vo výške 100 EUR.


VI. UKONČENIE ZMLUVY A ZMENA PRAVIDIEL PRE ODBER NEWSLETTERU

1. Zákazník má možnosť sa kedykoľvek a bez udania dôvodu z odberu Newslettera odhlásiť (ukončiť zmluvu o poskytovaní Newslettera), a to kliknutím na deaktivačný odkaz obsiahnutý v každom newsletteri odoslanom Zákazníkovi e-mailom; v prípade SMS Newslettera prostredníctvom uvedeného telefónneho kontaktu. Odhlásenie iba jedného z odberových kanálov Newslettera nespôsobí automatické odhlásenie aj z druhého odberového kanála Newslettera.
2. SPORTANO môže zmluvu o poskytovaní Newsletteru kedykoľvek vypovedať so štrnásto (14) dennou výpovednou lehotou, a to z nasledujúcich závažných dôvodov:

a) zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie elektronických služieb spoločnosťou SPORTANO, ktoré sa dotýkajú vzájomných práv a povinností uvedených v zmluve o poskytovaní Newslettera alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní dozorných úradov alebo orgánov príslušných v danej oblasti;
b) zmena spôsobu poskytovania služieb z technických alebo technologických dôvodov, napr. aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Pravidlách pre odber Newslettera;
c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Pravidiel Newslettera, zavedením nových, zmenou alebo zrušením zo strany SPORTANO existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera;
d) zmena rozsahu alebo spôsobu poskytovania služieb subjektmi spolupracujúcimi so SPORTANO zavedením nových, úpravou alebo odobratím existujúcich funkcií alebo služieb týmito subjektmi, ktoré majú vplyv na vzájomné práva a povinnosti medzi Zákazníkom a SPORTANO.

3. SPORTANO zašle oznámenie podľa ods. 2 vyššie na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené Zákazníkom pri prihlásení k odberu Newsletteru.
4. SPORTANO je oprávnená odoprieť Zákazníkovi akékoľvek ďalšie právo na používanie Newslettera, ako aj vypovedať Zákazníkovi zmluvu o oposkytovaní Newslettera so sedem(7) dennou výpovednou lehotou v prípade hrubého porušenia bodu II. ods. 4 písm. a Pravidiel pre odber Newslettera Zákazníkom.
5. SPORTANO môže tieto Pravidlá pre odber Newsletteru zmeniť na základe aspoň jedného z dôvodov uvedených v ods. 2 vyššie.
6. V prípade zmien Pravidiel pre odber Newslettera sprístupní SPORTANO aktualizovaný text Pravidiel pre odber Newslettera zverejnením v rámci Internetového obchodu a prostredníctvom informácie zaslanej na e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom pri registrácii k odberu Newslettera alebo prostredníctvom SMS zaslanej na uvedené telefónne číslo s odkazom, ktorý Zákazníkovi umožní prečítať si aktualizované znenie Pravidiel pre odber Newslettera a uložiť ho.
7. Zmena Pravidiel pre odber Newsletteru nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. Zákazník má právo vypovedať zmluvu o oposkytovaní Newslettera do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Pravidiel pre odber Newslettera.


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pravidlá pre odber Newslettera sú platné od 2022.12.28
2. Zmluva o poskytovaní Newslettera sa uzatvára v slovenskom jazyku.
3. Zápis, zabezpečenie a zverejnenie podstatných ustanovení uzavretej zmluvy o poskytovaní Newslettera prebieha zaslaním správy na e-mailovú adresu alebo SMS na telefónne číslo, ktoré Zákazník uviedol pri prihlásení k odberu Newsletteru.
4. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Pravidlá pre odber Newslettera, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov.