Doručenie zdarma pri objednávkach nad 50 €.

Bezplatné doručenie sa nevzťahuje na objemné zásielky.

Viac o doručení
Možnosť bezplatného vrátenia produktu do 30 dní od prevzatia zásielky. Zistite, ako podať žiadosť o vrátenie tovaru
Väčšinu produktov odosielame do 24 hodín.

Čas vybavenia objednávky sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti výrobku a zvoleného spôsobu doručenia.

Zistite si podrobné informácie
Nav switch

Ak chceš zobraziť nápovedy, zadaj hľadaný výraz.

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.SK 

 

I. DEFINÍCIA 
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
V. DODANIE PRODUKTU 
VI. PLATBA ZA PRODUKT 
VII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 
VIII. REKLAMÁCIA/ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
IX. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE A UPLATŇOVANIA NÁROKOV 
X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
XI. LICENCIA 
XII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV 
XIII. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK 
XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

I.  DEFINÍCIA 
 
1.  V Obchodných podmienkach použité pojmy sú písané veľkým počiatočným písmenom majú nasledujúci význam: 
a)  PRÁVNE PREDPISY – kogentné ustanovenia právnych predpisov platných ku dňu uzavretia Zmluvy o Poskytovaní Služieb alebo Kúpnej Zmluvy, zohľadňujúce prípadné zmeny, ku ktorým dôjde v priebehu trvania týchto zmlúv, ako aj kogentné ustanovenia právnych predpisov, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu platnosti týchto zmlúv; 
b)  MOBILNÁ APLIKÁCIA – mobilná aplikácia, ktorú môže Predávajúci sprístupniť Zákazníkovi, je určená na inštaláciu na mobilné zariadenie Zákazníka a umožňujúca najmä používanie Internetového obchodu a Elektronických služieb bez nutnosti spúšťania webového prehliadača; 
c)  BOK [OZS] - Oddelenie Zákazníckych Služieb Predávajúceho, prostredníctvom ktorého je možné udeliť našim Zákazníkom informácie napr. o Produktoch, ale aj o aktuálnych propagačných akciách a obsahu Obchodných podmienok. Kontakt s Oddelením zákazníckych služieb je možný od pondelka do piatku, od 10 do 14 hodín, na uvedených telefónnych číslach, e – mailovej adrese a prostredníctvom chatu uvedených v záložke „Kontakt“ na webe Internetového obchodu, ako aj pomocou kontaktného formulára. Náklady na spojenie s Oddelením zákazníckych služieb – poplatok ako za štandardné spojenie je podľa cenníka príslušného operátora; 
d)  CENA - cena je uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov v eurách alebo v inej mene splatná Predávajúcemu za prevod vlastníctva Produktu na Zákazníka v súlade s Kúpnou Zmluvou. Cena nezahŕňa prípadné náklady spojené s balením a dodaním Produktu, pokiaľ podmienky aktuálnych propagačných akcií používaných Internetovým obchodom neustanovujú inak; 
e)  PRACOVNÝ DEŇ – deň v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov; 
f)  HESLO – reťazec alfanumerických znakov, nevyhnutný pre autorizáciu pri prístupe k Účtu, zadaný Zákazníkom pri vytváraní Účtu. Registrácia Účtu vyžaduje zadanie jediného Hesla v súlade s minimálnymi požiadavkami. Zákazník je povinný uchovávať Heslo v tajnosti (neudeľovať ho akýmkoľvek tretím osobám). Predávajúci ponúka Zákazníkovi niekoľko možností zmeny Hesla. V závislosti od jeho rozhodnutia môže Predávajúci sprístupniť Zákazníkovi mechanizmus tzv. obnovenia zabudnutého Hesla; 
g)  ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca; alebo (2) právnická osoba. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané v rámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach. Predávajúci si vyhradzuje, že v odôvodnených prípadoch bude uzavretie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu umožnené iba osobám starším ako 18 rokov a plne svojprávnym; 
h)  OBČIANSKY ZÁKONÍK – zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 
i)  SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.   
j)  ÚČET – Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca Zákazníkovi používať dodatočné funkcie. Zákazník získa prístup k Účtu pomocou Prihlasovacieho mena as ním súvisiaceho Hesla. Zákazník sa prihlasuje k svojmu Účtu po registrácii v Internetovom obchode. Účet umožňuje ukladať a uchovávať informácie o adresných údajoch Zákazníka pre zasielanie Produktov, sledovanie stavu Objednávky, prístupu k histórii Objednávok, ako aj ďalšie služby poskytované Zákazníkovi Predávajúcim; 
k)  KOŠÍK - Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca najmä jednoduché zadávanie Objednávok na vybraný počet Produktov s uvedením súhrnu Ceny jednotlivých Produktov a celkové Ceny za všetky Produkty. Za účelom zaistenia kvalitných služieb poskytovaných Predávajúcim má Predávajúci možnosť zaviesť limit na Produkty alebo limit na celkovú Cenu Produktov, ktoré je možné pridať v rámci jednej Objednávky. V prípade prekročenia stanoveného limitu o tom bude Zákazník informovaný prostredníctvom príslušnej správy zobrazenej v Internetovom obchode; 
l)  PRIHLÁSOVACIE MENO – e-mailová adresa Zákazníka zadaná v rámci Internetového obchodu pri vytváraní Účtu; 
m)  NEWSLETTER – Elektronická služba umožňujúca Zákazníkovi prijímať od Predávajúceho obchodné informácie, najmä o Produktoch, Internetovom obchode, vrátane noviniek a aktuálnych propagačných akciách, na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo poskytnuté Zákazníkom (podrobné zásady poskytovania služby Newsletter sú špecifikované v samostatných pravidlách) ; 
n)  PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v ponuke Internetového obchodu, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim, za úhradu Ceny, alebo predmetom Rezervácie. Všetky Produkty prezentované v Internetovom obchode sú úplne nové; 
o)  OBCHODNÉ PODMIENKY / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – tento dokument špecifikujúci zásady fungovania Internetového obchodu, najmä pravidlá pre vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok, uzatváranie Kúpnych zmlúv a používanie ďalších služieb poskytovaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie Zákazníkom. Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho; 
p)  INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma prevádzkovaná Predávajúcim, umožňujúca Zákazníkovi zadávať Objednávky, uzatvárať Kúpne zmluvy a poskytovať služby Predávajúcim, dostupná na internetovej adrese: www.sportano.sk, a tiež prostredníctvom Mobilnej aplikácie; 
q)  PREDÁVAJÚCI - SPORTANO.COM SP. Z O.O., so sídlom ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 00 (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základné imanie 10 050 000 PLN, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 208 705 654 (poplatok ako za bežné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora); 
r)  OBSAH – textové, grafické alebo multimediálne položky (napr. informácie o výrobkoch, obrázky produktov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel podľa autorského zákona, ďalej podoby fyzických osôb, ktoré sú zverejnené v rámci internetového obchodu predávajúcim, partnermi predávajúceho, zákazníkmi alebo akýmkoľvek inými osobami používajúcimi internetový obchod; 
s)  KÚPNA ZMLUVA –kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, na základe dohody tiež postupom, ktorý nie je ustanovený v týchto pravidlách, čo bude na žiadosť ktorejkoľvek strany vzájomne potvrdené e-mailom; 
t)  ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. Vzhľadom na to, že služby sú poskytované subjektmi, spolupracujúcimi s predávajúcim, príslušné ustanovenia týkajúce sa pravidiel pre používanie týchto služieb je možné nájsť v pravidlách, týkajúcich sa poskytovania služieb týmito subjektmi; 
u)  TECHNICKÉ POŽIADAVKY - minimálne technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, a pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu, tj počítač alebo iné zariadenie pripojené k internetu (v prípade Mobilnej aplikácie - mobilné zariadenie) s minimálnou šírkou pásma umožňujúce plynulé obnovovanie webových stránok, s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 bodov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia , Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňujúca ukladanie súborov cookies. Na používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, musí mať Zákazník platnú / aktívnu e-mailovú adresu a zariadenie, ktoré umožňuje správne vypĺňanie elektronických formulárov. Pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy musí mať Zákazník aktívnu e-mailovú adresu av určitých prípadoch klávesnicu alebo iné zariadenie, ktoré umožňuje riadne vypĺňanie elektronických formulárov; 
v)  OBJEDNÁVKA – vyhlásenie vôle predloženej Predávajúcemu Zákazníkom, najmä v elektronickej podobe, s uvedením vybraného Produktu alebo Produktov, na ktoré Zákazník predkladá ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy, obsahujúce údaje Zákazníka potrebné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. V rámci jednej Objednávky môže Zákazník predložiť niekoľko ponúk na kúpu Produktu. 
 

 

II.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Tieto Obchodné podmienky definujú základné pravidlá pre používanie Internetového obchodu, Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim, ako aj pravidlá pre zadávanie Objednávok a uzatváranie a plnenie Kúpnych zmlúv. Ich účelom je vytvoriť jasný, bezpečný a poctivý vzťah medzi účastníkmi transakcie. Pravidlá obsahujú okrem iného dôležité informácie ohľadom práv a povinností Zákazníka a Predávajúceho. 
2. Obchodné podmienky sú určené ako Zákazníkom, ktorí sú Spotrebiteľmi, tak aj Podnikateľom. 
3.  Prijatie Obchodných podmienok je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok a uzatváranie Kúpnych zmlúv a môže byť tiež nutné na používanie ďalších Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim. 
4.  Zákazník môže zadávať Objednávky bez nutnosti vytvorenia Účtu. 
5.  Používanie Elektronických služieb ako služieb poskytovaných elektronicky je spojené s hrozbami typickými pre prenos dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo strata údajov Zákazníka. Predávajúci aj Zákazník sú povinní robiť kroky na minimalizáciu týchto rizík. Predávajúci najmä uplatňuje zodpovedajúce zabezpečenie uvedené v Obchodných podmienkach a Zákazník je povinný neoznamovať Prihlasovacie meno a Heslo neoprávneným osobám. 
6.  Používanie Internetového obchodu, najmä používanie Elektronických služieb a uzatváranie Kúpnych zmlúv, je možné za predpokladu, že koncové zariadenie a ICT systém Zákazníka spĺňajú Technické požiadavky. 
7.  Používanie Internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača alebo Mobilnej aplikácie, vrátane zadávania Objednávok, môže byť spojené s nutnosťou vynaloženia nákladov na pripojenie k internetu (poplatok za prenos dát), a to v súlade s tarifným balíčkom poskytovateľa služieb používaným Zákazníkom. 
8.  Predávajúci môže plnením svojich jednotlivých povinností alebo bežnou prevádzkou Internetového obchodu poveriť subdodávateľa. Predávajúci vynakladá všetko úsilie, aby to neovplyvnilo rozsah a kvalitu Elektronických služieb. 
9.  Predávajúci môže poskytnúť Zákazníkovi ďalšie doplnkové služby za podmienok upravených osobitnými predpismi. 

 

III.  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY  
 
1.  Predávajúci prostredníctvom Internetového obchodu poskytuje Zákazníkom zadarmo nasledujúce Elektronické služby: 
a)  Účet; 
b)  ukladanie a sprístupnenie histórie objednávok Zákazníkovi prostredníctvom Účtu; 
c)  umožnenie Zákazníkom zadávať Objednávky a uzatvárať Kúpne zmluvy za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach; 
d)  umožnenie používania Košíka; 
e)  umožnenie prezerania Obsahu umiestneného v Internetovom obchode; 
f)  umožnenie vytvárania zoznamu obľúbených produktov; 
g)  informovanie o dostupnosti Produktov; 
h)  Newsletter; 
i)  v prípade Mobilnej aplikácie: (i) prezentácia aktuálnych upozornení priamo na obrazovke mobilného zariadenia, (ii) prezentácia vybraných Produktov v ponuke Internetového obchodu, (iii) pridávanie obľúbených Produktov do schránky. 
2.  Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá za predpokladu spoločného splnenia nasledujúcich podmienok: (i) Zákazník úspešne vyplní a prijme (odoslaním Predávajúcemu) registračný formulár pre vytvorenie Účtu, (ii) akceptuje Obchodné podmienky a (iii) Zákazník potvrdí uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom počas registrácie. Účet je poskytovaný zadarmo na dobu neurčitú. 
3.  Predávajúci môže odmietnuť registráciu Účtu, pokiaľ Zákazník poruší ustanovenie ods. 6 písm. a, b, c, f, g nižšie. 
4.  Používanie Košíka začína okamihom, kedy Zákazník do Košíka pridá prvý Produkt. Košík je jednorazového charakteru, je poskytovaný zadarmo a končí okamihom, kedy Zákazník jeho prostredníctvom odošle alebo prestane zadávať Objednávku. V závislosti na dostupných funkciách si Košík môže zapamätať informácie o Produktoch vybraných Zákazníkom aj po ukončení relácie prehliadača, nezaručuje však dostupnosť Produktov vybraných Zákazníkom za účelom umožnenia Objednávky v neskoršom období. 
5.  Pre začatie poskytovania Newslettera je Zákazník povinný vyjadriť súhlas so zasielaním obchodných informácií a prijať pravidlá pre odber Newslettera zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo a uvedením svojej e-mailovej adresy v príslušnom poli na webových stránkach Internetového obchodu alebo v Mobilnej aplikácii a následným kliknutím na aktivačný odkaz odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu (okamih začatia poskytovania Newsletteru). Zákazník môže tiež súhlasiť so zasielaním Newslettera prostredníctvom SMS poskytnutím svojho mobilného telefónneho čísla, zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa v rámci Internetového obchodu a taktiež v rámci Mobilnej aplikácie, alebo kliknutím na príslušné tlačidlo. 
6.  Zákazník je povinný najmä: 
a)  uvádzať v Objednávke a v rámci Účtu iba skutočné, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje Zákazníka a v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať údaje, vrátane osobných údajov, ktoré Zákazník poskytol Predávajúcemu v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy alebo používaním Elektronických služieb; 
b)  používať Elektronické služby spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie Predávajúceho, Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie, ako aj sťahovať Mobilnú aplikáciu iba z legálnych zdrojov; 
c)  používať Elektronické služby spôsobom, ktorý je v súlade s Právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, ako aj so zvyklosťami a pravidlami spoločenského spolužitia prijatými v danom rozsahu; 
d)  uchovávať Prihlasovacie meno a Heslo v tajnosti, najmä ich neoznamovať neoprávneným osobám. Predávajúci nezodpovedá najmä za stratu údajov či prístupu k údajom uloženým na Účte, vyplývajúce z porušenia vyššie uvedenej povinnosti Zákazníkom; 
e)  včas uhradiť Cenu a ďalšie náklady dojednané medzi Zákazníkom a Predávajúcim v plnej výške; 
f)  nedoručovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie žiadny obsah zakázaný Právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva; 
g)  nepodnikať činnosti, ako je: (i) odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v Internetovom obchode alebo Mobilnú aplikáciu alebo zverejňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje Právne predpisy (zákaz umiestňovania nezákonného obsahu); (ii) vykonávať činnosti v oblasti IT alebo akékoľvek iné činnosti zamerané na získanie informácií, ktoré nie sú určené Zákazníkovi, vrátane údajov iných Zákazníkov, alebo zasahovanie do pravidiel či technických aspektov fungovania Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie, (iii) modifikovať neoprávneným spôsobom Obsah poskytovaný Predávajúcim, najmä Ceny alebo popisy Produktov uvedené v Internetovom obchode. 
7.  Predávajúci môže z technických dôvodov dočasne, najdlhšie však na 48 hodín, deaktivovať niektoré funkcie Internetového obchodu za účelom jeho vylepšenia, pridania služieb alebo vykonania údržby. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby informoval o technických prestávkach umiestnením príslušnej správy na domovskú stránku Internetového obchodu. 
8.  Zákazník môže Zmluvu o poskytovaní služieb kedykoľvek ukončiť. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb podané Zákazníkom je možné podať najmä zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu, napr. písomne na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb nemá vplyv na plnenie už uzavretých Kúpnych zmlúv. 
9.  Predávajúci môže ukončiť Zmluvu o poskytovaní služieb z nasledujúcich závažných dôvodov: 
a)  spôsob používania Elektronických služieb je v rozpore so zásadami a účelom Internetového obchodu; 
b)  činnosť Klienta je v rozpore s dobrými mravmi, podnecuje k násiliu alebo páchaniu trestného činu a rovnako porušuje práva tretích osôb; 
c)  Zákazník poruší ustanovenie bodu III ods. 6 Obchodných podmienok. 
10.  Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb urobené Predávajúcim bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. 
11.  Lehota na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb (v zmysle článku III ods. 8 a III ods. 9 týchto Obchodných podmienok vyššie) je pre každú zmluvnú stranu 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb druhej zmluvnej strane. Vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb ktoroukoľvek stranou sa rovná zmazaniu Účtu. 
12.  Predávajúci môže Zákazníkovi umožniť bezplatné stiahnutie Mobilnej aplikácie do mobilného zariadenia z internetových obchodov s mobilnými aplikáciami (napr. Apple App Store alebo Google Play). 
13.  Mobilné aplikácie sa pripája k Internetovému obchodu prostredníctvom internetu. Zákazník, ktorý chce používať Mobilnú aplikáciu, by mal prejsť nasledujúcimi fázami: 
a)  oboznámenie sa a prijatie pravidiel jedného z internetových obchodov uvedených v bode 12 vyššie; 
b)  stiahnutie Mobilnej aplikácie z niektorého z internetových obchodov uvedených v bode 12 vyššie; 
c)  inštalácia Mobilné aplikácie na mobilnom zariadení. 
14.  Mobilná aplikácia môže využívať technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k identifikátoru Zákazníka, umožňujúcu prevádzku Mobilnej aplikácie offline a tiež ukladanie preferencií neprihláseného Zákazníka (čo môže súvisieť s prístupom do pamäte mobilného zariadenia). Mobilná aplikácia uchováva identifikátor Zákazníka, kým sa zákazník neprihlási do Mobilnej aplikácie alebo kým nie je Mobilná aplikácia z mobilného zariadenia odinštalovaná. 
15.  Pokiaľ si Zákazník praje využívať funkcie Mobilnej aplikácie, uvedené v bode III ods. 1 písm. aj vyššie, môže byť nutné, aby Zákazník vyjadril dobrovoľný súhlas s udelením prístupu Mobilnú aplikáciu k niektorým funkciám mobilného zariadenia, ďalej aby vyjadril dobrovoľný súhlas so zasielaním „push“ oznámenia, alebo aby Predávajúcemu poskytol informácie o preferenciách Zákazníka. Zákazník môže vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať alebo odinštalovať (odstrániť) Mobilnú aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia. 
16.  Reklamácie súvisiace s Elektronickými službami je možné podávať napr. písomne na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk. V reklamácii sa odporúča popísať jej dôvod, požiadavku Zákazníka a kontaktné údaje Zákazníka – uľahčí to a urýchli vybavenie reklamácie. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ Právne predpisy neustanovujú lehotu inú. 


IV.  UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
 
1.  Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, elektronická správa potvrdzujúca obsah navrhovanej kúpnej zmluvy uvedenej v časti IV odst. 10 pravidiel, je iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka. 
2. V prípade nákupu Produktu dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu, Mobilnej aplikácie či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy akceptáciou Objednávky zo strany Predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie Produktu zo strany Predávajúceho Zákazníkovi alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že nedôjde k akceptácii príslušnej Objednávky Produktu zo strany Predávajúceho, platí, že Zákazník nie je ďalej Objednávkou viazaný. 
3.  Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím Produktu Zákazníkom. 
4.  Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu so Zákazníkom, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto Obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných. záväzkov voči Predávajúcemu. 
5.  Predávajúci umožňuje Zákazníkom vykonávať Objednávky na webových stránkach Internetového obchodu a prostredníctvom Mobilnej aplikácie. V rámci rozvoja poskytovaných služieb môže Predávajúci zavádzať ďalšie spôsoby zadávania Objednávok pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. 
6.  Hlavné vlastnosti služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so Zákazníkom sú uvedené na stránke každého Produktu. 
7.  Zákazník zadáva Objednávku v Internetovom obchode v nasledujúcich krokoch: 
a)  pridanie vybraných Produktov do Košíka a prechod do Objednávkového formulára za účelom vyplnenia podrobných údajov; 
b)  vyplnenie Objednávkového formulára údajmi potrebnými na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. Uvedenie správneho IČ DPH (u zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi) je vyžadované vo fáze zadávania Objednávky, pokiaľ Zákazník chce obdržať faktúru s DPH; v opačnom prípade nebude predávajúci schopný faktúru s DPH vystaviť; 
c)  výber spôsobu platby, prípadných doplnkových služieb a výber spôsobu dodania; 
d)  prijatie Obchodných podmienok zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa – v tejto fáze bude Zákazníkovi predstavené zhrnutie Objednávky; 
e)  odoslanie Objednávky Zákazníkom Predávajúcemu pomocou príslušného tlačidla “Objednávam a platím”)  
f)  v prípade platby prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb môže byť Zákazník za účelom vykonania platby presmerovaný na jeho webové stránky. 
8.  Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu rozhranie Internetového obchodu a Mobilná aplikácia umožňuje Zákazníkovi skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. 
9.  Predávajúci v odpovedi na prijatú Objednávku zašle Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci prijatie Objednávky a začatie jej overovania. 
10.  Po overení Objednávky odošle Predávajúci Zákazníkovi e-mail s: 
a)  potvrdením prijatia jednej alebo viacerých jednotlivých Objednávok, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy v zmysle bodu IV. ods. 1 týchto Obchodných podmienok, popr. 
b)  informáciu o tom, že zo závažných dôvodov nie je možné prijať všetky Objednávky Zákazníka vrátane niektorých foriem platby alebo dodania alebo doplnkových služieb, najmä z dôvodu nedostupnosti Produktu, nezaplatenia Objednávky alebo porušenia Zákazníkom bodu III ods. 6 týchto Obchodných podmienok. 
11.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo Produktov, výška Ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka pred uzavretím Kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 
12.  Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, je Predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Zákazníkovi vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa Objednávka Zákazníka považuje za Objednávku, ktorá nebola nikdy doručená. 
13.  Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ Objednávka Zákazníka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. 
14.  Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dodanie a prípadne dodatočné náklady, napr. v prípade využitia doplnkových služieb. O celkovej hodnote Objednávky je Zákazník informovaný ako v priebehu zadávania Objednávky, tak aj v okamihu, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou. 
15.  Webové rozhranie Internetového obchodu a Mobilná aplikácia obsahuje informácie o Produktoch, a to vrátane uvedenia Cien jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, čím nie je dotknuté ustanovenie bodu IV ods. 18 nižšie týchto Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 
16.  Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky zmeny Produktu a Cien v Internetovom obchode alebo v Mobilnej aplikácii. Ponuka Produktu vystaveného v Internetovom obchode a Mobilnej aplikácii vrátane Produktu v akcii či výpredaji platí iba do vypredania zásob či do straty schopnosti Predávajúceho ju plniť. 
17.  Predávajúci sa snaží zaistiť dostupnosť produktov a splnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednané Produkty Zákazníkovi nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie Internetového obchodu a Mobilné aplikácie uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Produkte, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Produkt vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane §§ 575-577 OZ, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi. 
18.  Propagačné akcie platné v Internetovom obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ podmienky aktuálne platných propagačných akcií neustanovujú inak. 
19.  Informácie o realizovaných Objednávkach a uzavretých Kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, a to po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných Právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám. 

 

V.  DODANIE PRODUKTU 
 
1.  Dodanie produktu je možné iba na území Slovenskej republiky. 
2.  Dostupné spôsoby dodania Produktu sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom. 
3.  Dostupné spôsoby dodania môžu závisieť od zvoleného spôsobu platby alebo Produktu, môžu sa zmeniť v prípade zadania viacerých Objednávok súčasne, najmä z dôvodu Produktov, na ktoré sa vzťahujú. 
4.  Dodanie Produktu Zákazníkovi a výška konečnej platby môže závisieť od Zákazníka zvoleného Produktu. Predávajúci môže v ním zvolenom čase stanoviť finančnú čiastku pre minimálnu hodnotu Objednávky, pre ktorú je dodanie Produktov, na ktoré sa vzťahuje Kúpna zmluva, bezplatné. 
5.  Celkový termín dodania Produktu Zákazníkovi (termín dodania) sa skladá z doby prípravy Objednávky na odoslanie Predávajúcim a doby dodania Produktu prepravcom. Termín dodania sa počíta odo dňa (i) uzavretia Kúpnej zmluvy, uvedenej v bode IV. ods. 1 vyššie (v prípade platby na dobierku), alebo (ii) pripísanie prostriedkov na bankový účet Predávajúceho (v prípade platby bankovým prevodom, elektronické platby alebo platby platobnou kartou), najdlhšie však 14 Pracovných dní, pokiaľ nebolo v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedený iný dátum. Pokiaľ je Objednávka zadaná súčasne na niekoľko Produktov s rôznymi dodacími lehotami, je dátumom dodania najdlhší uvedený dátum. 
6.  Doba dodania Produktu prepravcom závisí od Zákazníka zvoleného spôsobu dodania a je spravidla uvedená na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii. 
7.  Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Produkt na miesto určené Zákazníkom, je Zákazník povinný prevziať Produkt pri dodaní. 
8.  V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
9.  Pri prevzatí Produktu od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Produktu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať. 
10.  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky príslušného prepravcu. 

 

VI.  PLATBA ZA PRODUKT 
 
1.  Predávajúci ponúka Zákazníkovi rôzne platobné metódy na základe Kúpnej zmluvy. Dostupné platobné metódy sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom. 
2.  Dostupné platobné metódy môžu závisieť od spôsobu dodania alebo od Produktu zvoleného Zákazníkom. Dostupné platobné metódy sa môžu tiež zmeniť, v prípade zadávania niekoľkých Objednávok súčasne. Zúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami prebieha podľa výberu Zákazníka prostredníctvom autorizovaných externých poskytovateľov platobných služieb (PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, Poznan (60-166), Poľsko (EÚ). 
3.  V prípade, že Predávajúci nedostane platbu od Zákazníka, ktorý zvolil platbu vopred, môže ho kontaktovať s pripomenutím platby, vrátane zaslaním e-mailu. Nevykonanie platby Zákazníkom do 3 pracovných dní od zadania Objednávky v prípade výberu platby tradičným bankovým prevodom a do 24 hodín v prípade výberu inej platby vopred a následne do uvedeného dodatočného termínu bude mať za následok neprijatie ponuky predloženej Zákazníkom v rámci Objednávky. 
4.  V prípade platby na dobierku je Cena splatná pri prevzatí Produktu. Pri omeškaní s úhradou Ceny je Predávajúci oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť. 
5.  V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť Cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. 
6.  Predávajúci vystaví ohľadom platby (v hotovosti či bezhotovostne) vykonané na základe Kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných Právnych predpisov. Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu. 

 

VII.  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 
 
1.  Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 30 dní od prevzatia tovaru (čo znamená predĺženie 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy stanovené ZOS). K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu. 
2.  Na splnenie lehoty stačí, aby Spotrebiteľ predložil Predávajúcemu vyhlásenie pred jej uplynutím. Spotrebiteľ môže predložiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, v ktorom bude informovať o svojom odstúpení od Kúpnej zmluvy. Vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné podať napr. písomne na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo e-mailom na adresu kontakt@sportano.sk prípadne prostredníctvom príslušnej funkcie Internetového obchodu. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. 
3.  V situácii, keď Spotrebiteľ zvolí elektronickú formu odstúpenia od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný zaslať Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. 
4.  Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 Obchodných podmienok, nie je to však povinné. Predávajúci žiada, ak je to možné, o uvedenie čísla Objednávky alebo účtenky - môže to urýchliť vybavenie podaného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy 
5.  Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu a v prípade Kúpnej zmluvy, ktorá: 
a)  zahŕňa viac Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v šaržiach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, šarže alebo časti, alebo 
b)  spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov po stanovenú dobu – od prevzatia prvého z Produktov. 
6.  Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky ním zaplatené platby, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania zvoleného Zákazníkom, iného než najlacnejšieho štandardného spôsobu dodanie dostupného v Internetovom obchode). Pokiaľ Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Produktu, než je najlacnejší spôsob štandardného dodania dostupný v Internetovom obchode, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli vo výške presahujúcej náklady na najlacnejší spôsob štandardného dodania. 
7.  Predávajúci vráti platbu rovnakou platobnou metódou, akú použil Spotrebiteľ, ibaže Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorým mu nevzniknú žiadne náklady. Pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Produkt od Spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa, pokiaľ nebude Produkt vrátený alebo Spotrebiteľ nepreukáže jeho odoslanie, podľa toho, čo nastane skôr. 
8.  Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od Kúpnej zmluvy, vrátiť Produkt Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na vyzdvihnutie, ibaže Predávajúci ponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Spotrebiteľ hradí všetky priame náklady na vrátenie Produktu z dôvodu odstúpenia od zmluvy, tzn. najmä náklady na balenie, zaistenie a odoslanie Produktu. Pre dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jej platnosti. Spotrebiteľ vracia Produkt na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec. 
9.  V prípade Zákonného práva na odstúpenie od zmluvy zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu. Zmluvné (Rozšírené) právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľovi priznané iba vo vzťahu k Produktom, ktoré nenesú stopy používania, sú kompletné a nepoškodené. Spotrebiteľ stráca Zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ Produkt používa spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania. 
10. Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny. 
11. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 
12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 
13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (§ 7 (6) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa) 
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

VIII. REKLAMÁCIA/ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. 
6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 
7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VIII.2. až VIII.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.5. až VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. 
8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: 
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej, 
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa, 
c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, 
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a 
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 
9. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. 
10. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať: 
10.1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť: 
10.1.1. bezplatné odstránenie vady tovaru, 
10.1.2. výmenu tovaru za nový tovar, 
10.2.  ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť: 
10.2.1. primeranú zľavu z kúpnej ceny, 
10.2.2. odstúpiť od zmluvy. 
11. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, 
a) ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, 
b) ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave, 
c) ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru. 
12. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných Produktov, prípadne aj v jeho sídle. Reklamáciu zakúpeného Produktu môže Spotrebiteľ uplatniť najmä písomne na adrese: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@sportano.sk. 
13.  Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi v popise reklamácie uviesť: (i) údaje a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum zistenia vady; (ii) požadovaný spôsob uvedenia Produktu do súladu s Kúpnou zmluvou, žiadosť o zníženie Ceny alebo vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (ii) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu – uľahčí to a urýchli prerokovanie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez tohto odporúčania. 
13. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu. 
14. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
15. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. 
16. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby. 
17. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci. 
18.  Ak bude pre vybavenie reklamácie Spotrebiteľa alebo pre uplatnenie práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo záruky nutné doručiť Produkt Predávajúcemu, je Spotrebiteľ povinný doručiť Produkt na náklady Predávajúceho na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec. Pokiaľ by však vzhľadom k druhu vady, druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Spotrebiteľom nemožné alebo nadmerne ťažké, môže byť Spotrebiteľ požiadaný o sprístupnenie Produktu Predávajúcemu po predchádzajúcom dohovore v mieste, na ktorom sa Produkt nachádza, alebo môže byť požiadaný, aby Predávajúcemu poskytol fotografie Produktu. 
18. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
 

 

IX.  MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE A UPLATŇOVANIA NÁROKOV 
  
1.  Využitie mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov je dobrovoľné. Nasledujúce ustanovenia sú informatívne a nezakladajú povinnosť Predávajúceho využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov. Vyhlásenie Predávajúceho o súhlase alebo odmietnutí účasti na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov predkladá Predávajúci v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, pokiaľ spor nebol vyriešený na základe reklamácie podanej Spotrebiteľom. 
2.  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://www.soi.sk/ Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, z Kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami. 
3.  Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

 

X.  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov. 
Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Podrobnejšie  informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “ Politika ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode. 

 

XI.  LICENCIA 
  
1.  Výlučné práva k obsahu zverejnenému alebo umiestnenému v internetovom obchode predávajúceho alebo jeho dodávateľov, najmä autorské práva, názov internetového obchodu (obchodná značka), ktorá je súčasťou systému grafiky, vrátane aplikácie a práva k databázam spadajúcim do právnej ochrany a sú v držaní predávajúceho alebo subjektu, s ktorým predávajúci uzatvoril príslušnú zmluvu. Zákazník je oprávnený používať Obsah zadarmo, rovnako ako používať Obsah zverejnený v súlade s platnými Právnymi predpismi a už šírený inými Zákazníkmi v rámci Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, iba v rozsahu nevyhnutnom pre riadne používanie Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie bez územného obmedzenia. 
2.  Používanie Obsahu (vrátane Mobilnej aplikácie) v inom rozsahu, než je stanovené v bode XI Obchodných podmienok, je možné iba na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávnenou osobou, a to v písomnej podobe, pod hrozbou neplatnosti. 
3.  Zákazník umiestnením akéhokoľvek obsahu v internetovom obchode (taktiež prostredníctvom aplikácie), najmä grafiky, komentárov, názorov alebo informácií na účte alebo inde v internetovom obchode udeľuje predávajúcemu bezvýhradnú, bezplatnú licenciu k použitiu, uloženiu v pamäti počítača, zmene, odstráneniu, doplňovaniu, verejnej produkcii, verejnému zobrazovaniu, reprodukovaniu a šíreniu (najmä na internete) takéhoto obsahu na celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať podlicencie v rozsahu odôvodnenom pre plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane prevádzky a rozvoja internetového obchodu). Zákazník taktiež udeľuje oprávnenie samému predávajúcemu alebo prostredníctvom tretej strany vykonávať vývoj, prispôsobenie, spracovanie a preklad diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon. Pokiaľ zákazník nie je oprávnený udeliť licencie uvedené v tomto odstavci. 2, zaväzuje sa získať pre predávajúceho takéto licencie. 
4.  V okamihu nainštalovania Mobilnej aplikácie na mobilné zariadenie Zákazníka predávajúci udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú licenciu na používanie Mobilnej aplikácie, vrátane reprodukcie Mobilnej aplikácie iba v súvislosti s jej stiahnutím do mobilného zariadenia a inštalácií, a spustenie Mobilnej aplikácie na mobilnom zariadení Zákazníka. Zákazník môže nainštalovať Mobilnú aplikáciu na ľubovoľný počet mobilných zariadení Zákazníka, pričom na jedno mobilné zariadenie je možné nainštalovať iba jednu kópiu Mobilnej aplikácie. 
5.  Zákazník nie je oprávnený Internetový obchod a Mobilnú aplikáciu najmä prekladať, prispôsobovať, meniť rozloženie alebo vykonávať akékoľvek iné zmeny, s výnimkou situácií stanovených platnými Právnymi predpismi. 

 

XII.  USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI 
 
1.  Tento bod XII. Obchodných podmienok platí iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi. 
2.  Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s Podnikateľom do 14 dní odo dňa uzavretia danej zmluvy. K takému odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu a Podnikateľ nemôže z tohto dôvodu uplatňovať voči Predávajúcemu žiadne nároky. 
3.  Predávajúci má právo obmedziť spôsoby platby, dostupné Podnikateľom a taktiež požadovať uhradenie celej Ceny alebo jej časti vopred. Tento nárok je nezávislý od platobnej metódy vybranej Podnikateľom. 
4.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky. 
5.  Akákoľvek záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.  
6.  Predávajúci môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb, uzavretú s Podnikateľom, s okamžitou účinnosťou a bez udania dôvodov, zaslaním zodpovedajúceho vyhlásenia v ľubovoľnej forme Podnikateľovi. 
7.  Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne. 
8.  V prípade potvrdenia zodpovednosti Predávajúceho, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov alebo splnomocnencov, je táto zodpovednosť voči Podnikateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená do výšky zaplatenej Ceny a nákladov na dodanie na základe poslednej Kúpnej zmluvy, avšak nie viac ako 1.000 EURO - ako v rámci jedného nároku, tak za všetky nároky celkom. 
9.  Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho. 
11.  Predávajúci môže na základe všeobecne platných Právnych predpisov zmeniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok týkajúce sa Podnikateľov. 

 

XIII.  ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK 
   
1.  Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok: 
2.  V prípade zmien Obchodných podmienok sprístupní Predávajúci úplné znenie Obchodných podmienok zverejnením na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb. 
3.  Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. V prípade Zákazníkov, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, majú títo právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nemá význam pre Kúpne zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Predávajúcim pred zmenou Obchodných podmienok. 

 

XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 28.12.2022 r. 
2.  V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov. 
3.  Zákazník berie na vedomie, že sa môžu objaviť určité skutočnosti súvisiace s prípadným vojnovým konfliktom majúcim vplyv na plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, najmä sankcie, opatrenia či právne predpisy medzinárodných organizácií a jednotlivých štátov voči agresorom príslušného vojnového konfliktu či opatrenia a právne predpisy na ochranu jednotlivých štátov, ako aj sankcie, opatrenia, či právne predpisy agresorov vojnového konfliktu voči členským štátom medzinárodných organizácií, alebo štátom všeobecne, ktoré môžu mať priame alebo nepriame dopady na ekonomickú či politickú situáciu, najmä dodávateľské reťazce (napr. plnenie subdodávateľov), nedostatok pracovných síl či materiálov, nedostatok finančnej likvidity, či ďalšie obdobné dopady. Dopady vojnového konfliktu sa považujú za tzv. vyššiu moc, teda za mimoriadnu nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku vzniknutú nezávisle na vôli predávajúceho, ktorá môže ovplyvniť jeho schopnosť plniť povinnosti z kúpnej zmluvy. 
4.  Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
5.  Výber slovenského práva na základe Obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno zmluvou medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vylúčiť. 
6.  Obsah Obchodných podmienok je Zákazníkovi zadarmo sprístupnený ako súčasť Internetového obchodu a tiež v rámci Mobilnej aplikácie. 
7.  Zápis, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb prebieha zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. 
8.  Zápis, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzavretej Kúpnej zmluvy prebieha zaslaním Zákazníkovi e-mailu s potvrdením zadanej Objednávky, jej overení a realizácii. Predávajúci sprístupní Zákazníkovi doklad o kúpe alebo faktúru s DPH v elektronickej podobe. Obsah Kúpnej zmluvy vrátane jej podstatných ustanovení je dodatočne zapísaný a zabezpečený v IT systéme Predávajúceho. 
9.  Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
10. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Spotrebiteľov vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona, Predávajúci preto prípadné pochybnosti vykladá v prospech Spotrebiteľa. 
 
PRÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
VZOR FORMULÁRA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY 
(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať iba v prípade, že si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy) 
  
Príjemca: 
SPORTANO.COM Sp. z o.o. 
PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec 
  
Ja týmto informujem o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky(*) zmluvy na dodávku nasledujúcich predmetov(*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby(*) 
  
Dátum objednania (*)/obdržanie (*): 
Číslo objednávky: 
Meno a priezvisko spotrebiteľa: 
Adresa spotrebiteľa: 
Telefón spotrebiteľa: 
E-mail spotrebiteľa: 
Číslo účtu spotrebiteľa: 
Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe): 
  
Dátum: 
  
(*) Nehodiace sa prečiarknite 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.SK


I. DEFINÍCIA
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
V. DODANIE PRODUKTU
VI. PLATBA ZA PRODUKT
VII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
VIII. REKLAMÁCIA/ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
IX. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE A UPLATŇOVANIA NÁROKOV
X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
XI. LICENCIA
XII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
XIII. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK
XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


I. DEFINÍCIA

1. V Obchodných podmienkach použité pojmy sú písané veľkým počiatočným písmenom majú nasledujúci význam:

a) PRÁVNE PREDPISY – kogentné ustanovenia právnych predpisov platných ku dňu uzavretia Zmluvy o Poskytovaní Služieb alebo Kúpnej Zmluvy, zohľadňujúce prípadné zmeny, ku ktorým dôjde v priebehu trvania týchto zmlúv, ako aj kogentné ustanovenia právnych predpisov, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu platnosti týchto zmlúv;
b) MOBILNÁ APLIKÁCIA – mobilná aplikácia, ktorú môže Predávajúci sprístupniť Zákazníkovi, je určená na inštaláciu na mobilné zariadenie Zákazníka a umožňujúca najmä používanie Internetového obchodu a Elektronických služieb bez nutnosti spúšťania webového prehliadača;
c) BOK [OZS] - Oddelenie Zákazníckych Služieb Predávajúceho, prostredníctvom ktorého je možné udeliť našim Zákazníkom informácie napr. o Produktoch, ale aj o aktuálnych propagačných akciách a obsahu Obchodných podmienok. Kontakt s Oddelením zákazníckych služieb je možný od pondelka do piatku, od 10 do 14 hodín, na uvedených telefónnych číslach, e – mailovej adrese a prostredníctvom chatu uvedených v záložke „Kontakt“ na webe Internetového obchodu, ako aj pomocou kontaktného formulára. Náklady na spojenie s Oddelením zákazníckych služieb – poplatok ako za štandardné spojenie je podľa cenníka príslušného operátora;
d) CENA - cena je uvádzaná vždy vrátane všetkých daní a poplatkov v eurách alebo v inej mene splatná Predávajúcemu za prevod vlastníctva Produktu na Zákazníka v súlade s Kúpnou Zmluvou. Cena nezahŕňa prípadné náklady spojené s balením a dodaním Produktu, pokiaľ podmienky aktuálnych propagačných akcií používaných Internetovým obchodom neustanovujú inak;
e) PRACOVNÝ DEŇ – deň v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov;
f) HESLO – reťazec alfanumerických znakov, nevyhnutný pre autorizáciu pri prístupe k Účtu, zadaný Zákazníkom pri vytváraní Účtu. Registrácia Účtu vyžaduje zadanie jediného Hesla v súlade s minimálnymi požiadavkami. Zákazník je povinný uchovávať Heslo v tajnosti (neudeľovať ho akýmkoľvek tretím osobám). Predávajúci ponúka Zákazníkovi niekoľko možností zmeny Hesla. V závislosti od jeho rozhodnutia môže Predávajúci sprístupniť Zákazníkovi mechanizmus tzv. obnovenia zabudnutého Hesla;
g) ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca; alebo (2) právnická osoba. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané v rámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach. Predávajúci si vyhradzuje, že v odôvodnených prípadoch bude uzavretie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu umožnené iba osobám starším ako 18 rokov a plne svojprávnym;
h) OBČIANSKY ZÁKONÍK – zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
i) SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.
j) ÚČET – Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca Zákazníkovi používať dodatočné funkcie. Zákazník získa prístup k Účtu pomocou Prihlasovacieho mena as ním súvisiaceho Hesla. Zákazník sa prihlasuje k svojmu Účtu po registrácii v Internetovom obchode. Účet umožňuje ukladať a uchovávať informácie o adresných údajoch Zákazníka pre zasielanie Produktov, sledovanie stavu Objednávky, prístupu k histórii Objednávok, ako aj ďalšie služby poskytované Zákazníkovi Predávajúcim;
k) KOŠÍK - Elektronická služba sprístupnená Zákazníkovi v rámci Internetového obchodu, umožňujúca najmä jednoduché zadávanie Objednávok na vybraný počet Produktov s uvedením súhrnu Ceny jednotlivých Produktov a celkové Ceny za všetky Produkty. Za účelom zaistenia kvalitných služieb poskytovaných Predávajúcim má Predávajúci možnosť zaviesť limit na Produkty alebo limit na celkovú Cenu Produktov, ktoré je možné pridať v rámci jednej Objednávky. V prípade prekročenia stanoveného limitu o tom bude Zákazník informovaný prostredníctvom príslušnej správy zobrazenej v Internetovom obchode;
l) PRIHLÁSOVACIE MENO – e-mailová adresa Zákazníka zadaná v rámci Internetového obchodu pri vytváraní Účtu;
m) NEWSLETTER – Elektronická služba umožňujúca Zákazníkovi prijímať od Predávajúceho obchodné informácie, najmä o Produktoch, Internetovom obchode, vrátane noviniek a aktuálnych propagačných akciách, na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo poskytnuté Zákazníkom (podrobné zásady poskytovania služby Newsletter sú špecifikované v samostatných pravidlách) ;
n) PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v ponuke Internetového obchodu, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim, za úhradu Ceny, alebo predmetom Rezervácie. Všetky Produkty prezentované v Internetovom obchode sú úplne nové;
o) OBCHODNÉ PODMIENKY / ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – tento dokument špecifikujúci zásady fungovania Internetového obchodu, najmä pravidlá pre vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok, uzatváranie Kúpnych zmlúv a používanie ďalších služieb poskytovaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie Zákazníkom. Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho;
p) INTERNETOVÝ OBCHOD – platforma prevádzkovaná Predávajúcim, umožňujúca Zákazníkovi zadávať Objednávky, uzatvárať Kúpne zmluvy a poskytovať služby Predávajúcim, dostupná na internetovej adrese: www.sportano.sk, a tiež prostredníctvom Mobilnej aplikácie;
q) PREDÁVAJÚCI - SPORTANO.COM SP. Z O.O., so sídlom ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 00 (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základné imanie 10 050 000 PLN, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: 208 705 654 (poplatok ako za bežné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora);
r) OBSAH – textové, grafické alebo multimediálne položky (napr. informácie o výrobkoch, obrázky produktov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel podľa autorského zákona, ďalej podoby fyzických osôb, ktoré sú zverejnené v rámci internetového obchodu predávajúcim, partnermi predávajúceho, zákazníkmi alebo akýmkoľvek inými osobami používajúcimi internetový obchod;
s) KÚPNA ZMLUVA –kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, na základe dohody tiež postupom, ktorý nie je ustanovený v týchto pravidlách, čo bude na žiadosť ktorejkoľvek strany vzájomne potvrdené e-mailom;
t) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb. Vzhľadom na to, že služby sú poskytované subjektmi, spolupracujúcimi s predávajúcim, príslušné ustanovenia týkajúce sa pravidiel pre používanie týchto služieb je možné nájsť v pravidlách, týkajúcich sa poskytovania služieb týmito subjektmi;
u) TECHNICKÉ POŽIADAVKY - minimálne technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, a pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu, tj počítač alebo iné zariadenie pripojené k internetu (v prípade Mobilnej aplikácie - mobilné zariadenie) s minimálnou šírkou pásma umožňujúce plynulé obnovovanie webových stránok, s minimálnym rozlíšením obrazovky 1280 x 720 bodov, vybavený aspoň jedným z týchto webových prehliadačov: Chrome verzia 94 a vyššia, Internet Explorer verzia 11 a vyššia, Firefox verzia 93 a vyššia, Edge verzia 94 a vyššia , Safari verzia 14 a vyššia, Opera verzia 80 a vyššia, podporujúca Java Script a umožňujúca ukladanie súborov cookies. Na používanie Internetového obchodu, vrátane Elektronických služieb, musí mať Zákazník platnú / aktívnu e-mailovú adresu a zariadenie, ktoré umožňuje správne vypĺňanie elektronických formulárov. Pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy musí mať Zákazník aktívnu e-mailovú adresu av určitých prípadoch klávesnicu alebo iné zariadenie, ktoré umožňuje riadne vypĺňanie elektronických formulárov;
v) OBJEDNÁVKA – vyhlásenie vôle predloženej Predávajúcemu Zákazníkom, najmä v elektronickej podobe, s uvedením vybraného Produktu alebo Produktov, na ktoré Zákazník predkladá ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy, obsahujúce údaje Zákazníka potrebné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. V rámci jednej Objednávky môže Zákazník predložiť niekoľko ponúk na kúpu Produktu.


II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Obchodné podmienky definujú základné pravidlá pre používanie Internetového obchodu, Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim, ako aj pravidlá pre zadávanie Objednávok a uzatváranie a plnenie Kúpnych zmlúv. Ich účelom je vytvoriť jasný, bezpečný a poctivý vzťah medzi účastníkmi transakcie. Pravidlá obsahujú okrem iného dôležité informácie ohľadom práv a povinností Zákazníka a Predávajúceho.
2. Obchodné podmienky sú určené ako Zákazníkom, ktorí sú Spotrebiteľmi, tak aj Podnikateľom.
3. Prijatie Obchodných podmienok je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vytvorenie Účtu, zadávanie Objednávok a uzatváranie Kúpnych zmlúv a môže byť tiež nutné na používanie ďalších Elektronických služieb poskytovaných Predávajúcim.
4. Zákazník môže zadávať Objednávky bez nutnosti vytvorenia Účtu.
5. Používanie Elektronických služieb ako služieb poskytovaných elektronicky je spojené s hrozbami typickými pre prenos dát cez internet, ako je šírenie údajov Zákazníka, neoprávnený prístup k nim alebo strata údajov Zákazníka. Predávajúci aj Zákazník sú povinní robiť kroky na minimalizáciu týchto rizík. Predávajúci najmä uplatňuje zodpovedajúce zabezpečenie uvedené v Obchodných podmienkach a Zákazník je povinný neoznamovať Prihlasovacie meno a Heslo neoprávneným osobám.
6. Používanie Internetového obchodu, najmä používanie Elektronických služieb a uzatváranie Kúpnych zmlúv, je možné za predpokladu, že koncové zariadenie a ICT systém Zákazníka spĺňajú Technické požiadavky.
7. Používanie Internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača alebo Mobilnej aplikácie, vrátane zadávania Objednávok, môže byť spojené s nutnosťou vynaloženia nákladov na pripojenie k internetu (poplatok za prenos dát), a to v súlade s tarifným balíčkom poskytovateľa služieb používaným Zákazníkom.
8. Predávajúci môže plnením svojich jednotlivých povinností alebo bežnou prevádzkou Internetového obchodu poveriť subdodávateľa. Predávajúci vynakladá všetko úsilie, aby to neovplyvnilo rozsah a kvalitu Elektronických služieb.
9. Predávajúci môže poskytnúť Zákazníkovi ďalšie doplnkové služby za podmienok upravených osobitnými predpismi.


III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

1. Predávajúci prostredníctvom Internetového obchodu poskytuje Zákazníkom zadarmo nasledujúce Elektronické služby:

a) Účet;
b) ukladanie a sprístupnenie histórie objednávok Zákazníkovi prostredníctvom Účtu;
c) umožnenie Zákazníkom zadávať Objednávky a uzatvárať Kúpne zmluvy za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach;
d) umožnenie používania Košíka;
e) umožnenie prezerania Obsahu umiestneného v Internetovom obchode;
f) umožnenie vytvárania zoznamu obľúbených produktov;
g) informovanie o dostupnosti Produktov;
h) Newsletter;
i) v prípade Mobilnej aplikácie: (i) prezentácia aktuálnych upozornení priamo na obrazovke mobilného zariadenia, (ii) prezentácia vybraných Produktov v ponuke Internetového obchodu, (iii) pridávanie obľúbených Produktov do schránky.

2. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá za predpokladu spoločného splnenia nasledujúcich podmienok: (i) Zákazník úspešne vyplní a prijme (odoslaním Predávajúcemu) registračný formulár pre vytvorenie Účtu, (ii) akceptuje Obchodné podmienky a (iii) Zákazník potvrdí uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom počas registrácie. Účet je poskytovaný zadarmo na dobu neurčitú.
3. Predávajúci môže odmietnuť registráciu Účtu, pokiaľ Zákazník poruší ustanovenie ods. 6 písm. a, b, c, f, g nižšie.
4. Používanie Košíka začína okamihom, kedy Zákazník do Košíka pridá prvý Produkt. Košík je jednorazového charakteru, je poskytovaný zadarmo a končí okamihom, kedy Zákazník jeho prostredníctvom odošle alebo prestane zadávať Objednávku. V závislosti na dostupných funkciách si Košík môže zapamätať informácie o Produktoch vybraných Zákazníkom aj po ukončení relácie prehliadača, nezaručuje však dostupnosť Produktov vybraných Zákazníkom za účelom umožnenia Objednávky v neskoršom období.
5. Pre začatie poskytovania Newslettera je Zákazník povinný vyjadriť súhlas so zasielaním obchodných informácií a prijať pravidlá pre odber Newslettera zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa alebo kliknutím na príslušné tlačidlo a uvedením svojej e-mailovej adresy v príslušnom poli na webových stránkach Internetového obchodu alebo v Mobilnej aplikácii a následným kliknutím na aktivačný odkaz odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu (okamih začatia poskytovania Newsletteru). Zákazník môže tiež súhlasiť so zasielaním Newslettera prostredníctvom SMS poskytnutím svojho mobilného telefónneho čísla, zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa v rámci Internetového obchodu a taktiež v rámci Mobilnej aplikácie, alebo kliknutím na príslušné tlačidlo.
6. Zákazník je povinný najmä:

a) uvádzať v Objednávke a v rámci Účtu iba skutočné, aktuálne a všetky nevyhnutné údaje Zákazníka a v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať údaje, vrátane osobných údajov, ktoré Zákazník poskytol Predávajúcemu v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy alebo používaním Elektronických služieb;
b) používať Elektronické služby spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie Predávajúceho, Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie, ako aj sťahovať Mobilnú aplikáciu iba z legálnych zdrojov;
c) používať Elektronické služby spôsobom, ktorý je v súlade s Právnymi predpismi, ustanoveniami Obchodných podmienok, ako aj so zvyklosťami a pravidlami spoločenského spolužitia prijatými v danom rozsahu;
d) uchovávať Prihlasovacie meno a Heslo v tajnosti, najmä ich neoznamovať neoprávneným osobám. Predávajúci nezodpovedá najmä za stratu údajov či prístupu k údajom uloženým na Účte, vyplývajúce z porušenia vyššie uvedenej povinnosti Zákazníkom;
e) včas uhradiť Cenu a ďalšie náklady dojednané medzi Zákazníkom a Predávajúcim v plnej výške;
f) nedoručovať a neposkytovať v rámci Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie žiadny obsah zakázaný Právnymi predpismi, najmä obsah, ktorý porušuje majetkové autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva;
g) nepodnikať činnosti, ako je: (i) odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v Internetovom obchode alebo Mobilnú aplikáciu alebo zverejňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje Právne predpisy (zákaz umiestňovania nezákonného obsahu); (ii) vykonávať činnosti v oblasti IT alebo akékoľvek iné činnosti zamerané na získanie informácií, ktoré nie sú určené Zákazníkovi, vrátane údajov iných Zákazníkov, alebo zasahovanie do pravidiel či technických aspektov fungovania Internetového obchodu alebo Mobilnej aplikácie, (iii) modifikovať neoprávneným spôsobom Obsah poskytovaný Predávajúcim, najmä Ceny alebo popisy Produktov uvedené v Internetovom obchode.

7. Predávajúci môže z technických dôvodov dočasne, najdlhšie však na 48 hodín, deaktivovať niektoré funkcie Internetového obchodu za účelom jeho vylepšenia, pridania služieb alebo vykonania údržby. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby informoval o technických prestávkach umiestnením príslušnej správy na domovskú stránku Internetového obchodu.
8. Zákazník môže Zmluvu o poskytovaní služieb kedykoľvek ukončiť. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb podané Zákazníkom je možné podať najmä zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu, napr. písomne na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk. Ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb nemá vplyv na plnenie už uzavretých Kúpnych zmlúv.
9. Predávajúci môže ukončiť Zmluvu o poskytovaní služieb z nasledujúcich závažných dôvodov:

a) spôsob používania Elektronických služieb je v rozpore so zásadami a účelom Internetového obchodu;
b) činnosť Klienta je v rozpore s dobrými mravmi, podnecuje k násiliu alebo páchaniu trestného činu a rovnako porušuje práva tretích osôb;
c) Zákazník poruší ustanovenie bodu III ods. 6 Obchodných podmienok.

10. Vyhlásenie o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb urobené Predávajúcim bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
11. Lehota na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb (v zmysle článku III ods. 8 a III ods. 9 týchto Obchodných podmienok vyššie) je pre každú zmluvnú stranu 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb druhej zmluvnej strane. Vypovedanie Zmluvy o poskytovaní služieb ktoroukoľvek stranou sa rovná zmazaniu Účtu.
12. Predávajúci môže Zákazníkovi umožniť bezplatné stiahnutie Mobilnej aplikácie do mobilného zariadenia z internetových obchodov s mobilnými aplikáciami (napr. Apple App Store alebo Google Play).
13. Mobilné aplikácie sa pripája k Internetovému obchodu prostredníctvom internetu. Zákazník, ktorý chce používať Mobilnú aplikáciu, by mal prejsť nasledujúcimi fázami:

a) oboznámenie sa a prijatie pravidiel jedného z internetových obchodov uvedených v bode 12 vyššie;
b) stiahnutie Mobilnej aplikácie z niektorého z internetových obchodov uvedených v bode 12 vyššie;
c) inštalácia Mobilné aplikácie na mobilnom zariadení.

14. Mobilná aplikácia môže využívať technológiu, ktorá ukladá a získava prístup k identifikátoru Zákazníka, umožňujúcu prevádzku Mobilnej aplikácie offline a tiež ukladanie preferencií neprihláseného Zákazníka (čo môže súvisieť s prístupom do pamäte mobilného zariadenia). Mobilná aplikácia uchováva identifikátor Zákazníka, kým sa zákazník neprihlási do Mobilnej aplikácie alebo kým nie je Mobilná aplikácia z mobilného zariadenia odinštalovaná.
15. Pokiaľ si Zákazník praje využívať funkcie Mobilnej aplikácie, uvedené v bode III ods. 1 písm. aj vyššie, môže byť nutné, aby Zákazník vyjadril dobrovoľný súhlas s udelením prístupu Mobilnú aplikáciu k niektorým funkciám mobilného zariadenia, ďalej aby vyjadril dobrovoľný súhlas so zasielaním „push“ oznámenia, alebo aby Predávajúcemu poskytol informácie o preferenciách Zákazníka. Zákazník môže vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať alebo odinštalovať (odstrániť) Mobilnú aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia.
16. Reklamácie súvisiace s Elektronickými službami je možné podávať napr. písomne na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo na e-mailovú adresu: kontakt@sportano.sk. V reklamácii sa odporúča popísať jej dôvod, požiadavku Zákazníka a kontaktné údaje Zákazníka – uľahčí to a urýchli vybavenie reklamácie. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ Právne predpisy neustanovujú lehotu inú.


IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, elektronická správa potvrdzujúca obsah navrhovanej kúpnej zmluvy uvedenej v časti IV odst. 10 pravidiel, je iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.
2. V prípade nákupu Produktu dištančným spôsobom (najmä prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu, Mobilnej aplikácie či na základe komunikácie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu) dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy akceptáciou Objednávky zo strany Predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie Produktu zo strany Predávajúceho Zákazníkovi alebo výslovná akceptácia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že nedôjde k akceptácii príslušnej Objednávky Produktu zo strany Predávajúceho, platí, že Zákazník nie je ďalej Objednávkou viazaný.
3. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím Produktu Zákazníkom.
4. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu so Zákazníkom, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto Obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných. záväzkov voči Predávajúcemu.
5. Predávajúci umožňuje Zákazníkom vykonávať Objednávky na webových stránkach Internetového obchodu a prostredníctvom Mobilnej aplikácie. V rámci rozvoja poskytovaných služieb môže Predávajúci zavádzať ďalšie spôsoby zadávania Objednávok pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku.
6. Hlavné vlastnosti služby s prihliadnutím na predmet služby a spôsob komunikácie so Zákazníkom sú uvedené na stránke každého Produktu.
7. Zákazník zadáva Objednávku v Internetovom obchode v nasledujúcich krokoch:

a) pridanie vybraných Produktov do Košíka a prechod do Objednávkového formulára za účelom vyplnenia podrobných údajov;
b) vyplnenie Objednávkového formulára údajmi potrebnými na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. Uvedenie správneho IČ DPH (u zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi) je vyžadované vo fáze zadávania Objednávky, pokiaľ Zákazník chce obdržať faktúru s DPH; v opačnom prípade nebude predávajúci schopný faktúru s DPH vystaviť;
c) výber spôsobu platby, prípadných doplnkových služieb a výber spôsobu dodania;
d) prijatie Obchodných podmienok zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho poľa – v tejto fáze bude Zákazníkovi predstavené zhrnutie Objednávky;
e) odoslanie Objednávky Zákazníkom Predávajúcemu pomocou príslušného tlačidla “Objednávam a platím”)
f) v prípade platby prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb môže byť Zákazník za účelom vykonania platby presmerovaný na jeho webové stránky.

8. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu rozhranie Internetového obchodu a Mobilná aplikácia umožňuje Zákazníkovi skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky.
9. Predávajúci v odpovedi na prijatú Objednávku zašle Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci prijatie Objednávky a začatie jej overovania.
10. Po overení Objednávky odošle Predávajúci Zákazníkovi e-mail s:

a) potvrdením prijatia jednej alebo viacerých jednotlivých Objednávok, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy v zmysle bodu IV. ods. 1 týchto Obchodných podmienok, popr.
b) informáciu o tom, že zo závažných dôvodov nie je možné prijať všetky Objednávky Zákazníka vrátane niektorých foriem platby alebo dodania alebo doplnkových služieb, najmä z dôvodu nedostupnosti Produktu, nezaplatenia Objednávky alebo porušenia Zákazníkom bodu III ods. 6 týchto Obchodných podmienok.

11. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo Produktov, výška Ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka pred uzavretím Kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
12. Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, je Predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Zákazníkovi vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa Objednávka Zákazníka považuje za Objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.
13. Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ Objednávka Zákazníka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou.
14. Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dodanie a prípadne dodatočné náklady, napr. v prípade využitia doplnkových služieb. O celkovej hodnote Objednávky je Zákazník informovaný ako v priebehu zadávania Objednávky, tak aj v okamihu, keď Zákazník prejaví svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.
15. Webové rozhranie Internetového obchodu a Mobilná aplikácia obsahuje informácie o Produktoch, a to vrátane uvedenia Cien jednotlivého Produktu. Ceny Produktu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, čím nie je dotknuté ustanovenie bodu IV ods. 18 nižšie týchto Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
16. Predávajúci si vyhradzuje právo na všetky zmeny Produktu a Cien v Internetovom obchode alebo v Mobilnej aplikácii. Ponuka Produktu vystaveného v Internetovom obchode a Mobilnej aplikácii vrátane Produktu v akcii či výpredaji platí iba do vypredania zásob či do straty schopnosti Predávajúceho ju plniť.
17. Predávajúci sa snaží zaistiť dostupnosť produktov a splnenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednané Produkty Zákazníkovi nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie Internetového obchodu a Mobilné aplikácie uvádzalo omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Produkte, jeho cene alebo termíne dodania, popr. ak je Produkt vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupný. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka vrátane §§ 575-577 OZ, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi.
18. Propagačné akcie platné v Internetovom obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ podmienky aktuálne platných propagačných akcií neustanovujú inak.
19. Informácie o realizovaných Objednávkach a uzavretých Kúpnych zmluvách sú archivované vo webovom rozhraní Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, a to po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných Právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.


V. DODANIE PRODUKTU

1. Dodanie produktu je možné iba na území Slovenskej republiky.
2. Dostupné spôsoby dodania Produktu sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom.
3. Dostupné spôsoby dodania môžu závisieť od zvoleného spôsobu platby alebo Produktu, môžu sa zmeniť v prípade zadania viacerých Objednávok súčasne, najmä z dôvodu Produktov, na ktoré sa vzťahujú.
4. Dodanie Produktu Zákazníkovi a výška konečnej platby môže závisieť od Zákazníka zvoleného Produktu. Predávajúci môže v ním zvolenom čase stanoviť finančnú čiastku pre minimálnu hodnotu Objednávky, pre ktorú je dodanie Produktov, na ktoré sa vzťahuje Kúpna zmluva, bezplatné.
5. Celkový termín dodania Produktu Zákazníkovi (termín dodania) sa skladá z doby prípravy Objednávky na odoslanie Predávajúcim a doby dodania Produktu prepravcom. Termín dodania sa počíta odo dňa (i) uzavretia Kúpnej zmluvy, uvedenej v bode IV. ods. 1 vyššie (v prípade platby na dobierku), alebo (ii) pripísanie prostriedkov na bankový účet Predávajúceho (v prípade platby bankovým prevodom, elektronické platby alebo platby platobnou kartou), najdlhšie však 14 Pracovných dní, pokiaľ nebolo v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedený iný dátum. Pokiaľ je Objednávka zadaná súčasne na niekoľko Produktov s rôznymi dodacími lehotami, je dátumom dodania najdlhší uvedený dátum.
6. Doba dodania Produktu prepravcom závisí od Zákazníka zvoleného spôsobu dodania a je spravidla uvedená na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii.
7. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Produkt na miesto určené Zákazníkom, je Zákazník povinný prevziať Produkt pri dodaní.
8. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
9. Pri prevzatí Produktu od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov Produktu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať.
10. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky príslušného prepravcu.


VI. PLATBA ZA PRODUKT

1. Predávajúci ponúka Zákazníkovi rôzne platobné metódy na základe Kúpnej zmluvy. Dostupné platobné metódy sú Zákazníkovi prezentované na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj pri zadávaní Objednávky Zákazníkom.
2. Dostupné platobné metódy môžu závisieť od spôsobu dodania alebo od Produktu zvoleného Zákazníkom. Dostupné platobné metódy sa môžu tiež zmeniť, v prípade zadávania niekoľkých Objednávok súčasne. Zúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnými kartami prebieha podľa výberu Zákazníka prostredníctvom autorizovaných externých poskytovateľov platobných služieb (PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, Poznan (60-166), Poľsko (EÚ).
3. V prípade, že Predávajúci nedostane platbu od Zákazníka, ktorý zvolil platbu vopred, môže ho kontaktovať s pripomenutím platby, vrátane zaslaním e-mailu. Nevykonanie platby Zákazníkom do 3 pracovných dní od zadania Objednávky v prípade výberu platby tradičným bankovým prevodom a do 24 hodín v prípade výberu inej platby vopred a následne do uvedeného dodatočného termínu bude mať za následok neprijatie ponuky predloženej Zákazníkom v rámci Objednávky.
4. V prípade platby na dobierku je Cena splatná pri prevzatí Produktu. Pri omeškaní s úhradou Ceny je Predávajúci oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť.
5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť Cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
6. Predávajúci vystaví ohľadom platby (v hotovosti či bezhotovostne) vykonané na základe Kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných Právnych predpisov. Predávajúci je oprávnený zaslať daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe na oznámenú elektronickú adresu.


VII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 30 dní od prevzatia tovaru (čo znamená predĺženie 14 dennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy stanovené ZOS). K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu.
2. Na splnenie lehoty stačí, aby Spotrebiteľ predložil Predávajúcemu vyhlásenie pred jej uplynutím. Spotrebiteľ môže predložiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, v ktorom bude informovať o svojom odstúpení od Kúpnej zmluvy. Vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné podať napr. písomne na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo e-mailom na adresu kontakt@sportano.sk prípadne prostredníctvom príslušnej funkcie Internetového obchodu. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.
3. V situácii, keď Spotrebiteľ zvolí elektronickú formu odstúpenia od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci povinný zaslať Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.
4. Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 Obchodných podmienok, nie je to však povinné. Predávajúci žiada, ak je to možné, o uvedenie čísla Objednávky alebo účtenky - môže to urýchliť vybavenie podaného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy
5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu a v prípade Kúpnej zmluvy, ktorá:

a) zahŕňa viac Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v šaržiach alebo po častiach – od prevzatia posledného Produktu, šarže alebo časti, alebo
b) spočíva v pravidelnom doručovaní Produktov po stanovenú dobu – od prevzatia prvého z Produktov.

6. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky ním zaplatené platby, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania zvoleného Zákazníkom, iného než najlacnejšieho štandardného spôsobu dodanie dostupného v Internetovom obchode). Pokiaľ Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Produktu, než je najlacnejší spôsob štandardného dodania dostupný v Internetovom obchode, nie je Predávajúci povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli vo výške presahujúcej náklady na najlacnejší spôsob štandardného dodania.
7. Predávajúci vráti platbu rovnakou platobnou metódou, akú použil Spotrebiteľ, ibaže Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorým mu nevzniknú žiadne náklady. Pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Produkt od Spotrebiteľa vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa, pokiaľ nebude Produkt vrátený alebo Spotrebiteľ nepreukáže jeho odoslanie, podľa toho, čo nastane skôr.
8. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od Kúpnej zmluvy, vrátiť Produkt Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na vyzdvihnutie, ibaže Predávajúci ponúkol, že si Produkt vyzdvihne sám. Spotrebiteľ hradí všetky priame náklady na vrátenie Produktu z dôvodu odstúpenia od zmluvy, tzn. najmä náklady na balenie, zaistenie a odoslanie Produktu. Pre dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jej platnosti. Spotrebiteľ vracia Produkt na adresu: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec.
9. V prípade Zákonného práva na odstúpenie od zmluvy zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu. Zmluvné (Rozšírené) právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľovi priznané iba vo vzťahu k Produktom, ktoré nenesú stopy používania, sú kompletné a nepoškodené. Spotrebiteľ stráca Zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ Produkt používa spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania.
10. Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
11. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: (§ 7 (6) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


VIII. REKLAMÁCIA/ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod VIII.2. až VIII.4. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod VIII.5. až VIII.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
10. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

10.1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

10.1.1. bezplatné odstránenie vady tovaru,
10.1.2. výmenu tovaru za nový tovar,

10.2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

10.2.1. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
10.2.2. odstúpiť od zmluvy.

11. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

a) ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
b) ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
c) ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

12. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných Produktov, prípadne aj v jeho sídle. Reklamáciu zakúpeného Produktu môže Spotrebiteľ uplatniť najmä písomne na adrese: SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@sportano.sk.
13. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi v popise reklamácie uviesť: (i) údaje a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum zistenia vady; (ii) požadovaný spôsob uvedenia Produktu do súladu s Kúpnou zmluvou, žiadosť o zníženie Ceny alebo vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (ii) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu – uľahčí to a urýchli prerokovanie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez tohto odporúčania.
13. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
14. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
15. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
16. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
17. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
18. Ak bude pre vybavenie reklamácie Spotrebiteľa alebo pre uplatnenie práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo záruky nutné doručiť Produkt Predávajúcemu, je Spotrebiteľ povinný doručiť Produkt na náklady Predávajúceho na adresu SPORTANO.COM Sp. z o.o., PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec. Pokiaľ by však vzhľadom k druhu vady, druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie bolo dodanie Produktu Spotrebiteľom nemožné alebo nadmerne ťažké, môže byť Spotrebiteľ požiadaný o sprístupnenie Produktu Predávajúcemu po predchádzajúcom dohovore v mieste, na ktorom sa Produkt nachádza, alebo môže byť požiadaný, aby Predávajúcemu poskytol fotografie Produktu.
18. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


IX. MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIE A UPLATŇOVANIA NÁROKOV

1. Využitie mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov je dobrovoľné. Nasledujúce ustanovenia sú informatívne a nezakladajú povinnosť Predávajúceho využiť mimosúdny spôsob riešenia sporov. Vyhlásenie Predávajúceho o súhlase alebo odmietnutí účasti na mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov predkladá Predávajúci v listinnej podobe alebo na inom trvalom nosiči, pokiaľ spor nebol vyriešený na základe reklamácie podanej Spotrebiteľom.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: https://www.soi.sk/ Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, z Kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).


X. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “ Politika ochrany osobných údajov” dostupnom v internetovom obchode.


XI. LICENCIA

1. Výlučné práva k obsahu zverejnenému alebo umiestnenému v internetovom obchode predávajúceho alebo jeho dodávateľov, najmä autorské práva, názov internetového obchodu (obchodná značka), ktorá je súčasťou systému grafiky, vrátane aplikácie a práva k databázam spadajúcim do právnej ochrany a sú v držaní predávajúceho alebo subjektu, s ktorým predávajúci uzatvoril príslušnú zmluvu. Zákazník je oprávnený používať Obsah zadarmo, rovnako ako používať Obsah zverejnený v súlade s platnými Právnymi predpismi a už šírený inými Zákazníkmi v rámci Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie, iba v rozsahu nevyhnutnom pre riadne používanie Internetového obchodu a Mobilnej aplikácie bez územného obmedzenia.
2. Používanie Obsahu (vrátane Mobilnej aplikácie) v inom rozsahu, než je stanovené v bode XI Obchodných podmienok, je možné iba na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávnenou osobou, a to v písomnej podobe, pod hrozbou neplatnosti.
3. Zákazník umiestnením akéhokoľvek obsahu v internetovom obchode (taktiež prostredníctvom aplikácie), najmä grafiky, komentárov, názorov alebo informácií na účte alebo inde v internetovom obchode udeľuje predávajúcemu bezvýhradnú, bezplatnú licenciu k použitiu, uloženiu v pamäti počítača, zmene, odstráneniu, doplňovaniu, verejnej produkcii, verejnému zobrazovaniu, reprodukovaniu a šíreniu (najmä na internete) takéhoto obsahu na celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať podlicencie v rozsahu odôvodnenom pre plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane prevádzky a rozvoja internetového obchodu). Zákazník taktiež udeľuje oprávnenie samému predávajúcemu alebo prostredníctvom tretej strany vykonávať vývoj, prispôsobenie, spracovanie a preklad diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon. Pokiaľ zákazník nie je oprávnený udeliť licencie uvedené v tomto odstavci. 2, zaväzuje sa získať pre predávajúceho takéto licencie.
4. V okamihu nainštalovania Mobilnej aplikácie na mobilné zariadenie Zákazníka predávajúci udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú licenciu na používanie Mobilnej aplikácie, vrátane reprodukcie Mobilnej aplikácie iba v súvislosti s jej stiahnutím do mobilného zariadenia a inštalácií, a spustenie Mobilnej aplikácie na mobilnom zariadení Zákazníka. Zákazník môže nainštalovať Mobilnú aplikáciu na ľubovoľný počet mobilných zariadení Zákazníka, pričom na jedno mobilné zariadenie je možné nainštalovať iba jednu kópiu Mobilnej aplikácie.
5. Zákazník nie je oprávnený Internetový obchod a Mobilnú aplikáciu najmä prekladať, prispôsobovať, meniť rozloženie alebo vykonávať akékoľvek iné zmeny, s výnimkou situácií stanovených platnými Právnymi predpismi.


XII. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

1. Tento bod XII. Obchodných podmienok platí iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
2. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s Podnikateľom do 14 dní odo dňa uzavretia danej zmluvy. K takému odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu a Podnikateľ nemôže z tohto dôvodu uplatňovať voči Predávajúcemu žiadne nároky.
3. Predávajúci má právo obmedziť spôsoby platby, dostupné Podnikateľom a taktiež požadovať uhradenie celej Ceny alebo jej časti vopred. Tento nárok je nezávislý od platobnej metódy vybranej Podnikateľom.
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky.
5. Akákoľvek záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.
6. Predávajúci môže vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb, uzavretú s Podnikateľom, s okamžitou účinnosťou a bez udania dôvodov, zaslaním zodpovedajúceho vyhlásenia v ľubovoľnej forme Podnikateľovi.
7. Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne.
8. V prípade potvrdenia zodpovednosti Predávajúceho, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov alebo splnomocnencov, je táto zodpovednosť voči Podnikateľovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená do výšky zaplatenej Ceny a nákladov na dodanie na základe poslednej Kúpnej zmluvy, avšak nie viac ako 1.000 EURO - ako v rámci jedného nároku, tak za všetky nároky celkom.
9. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho.
11. Predávajúci môže na základe všeobecne platných Právnych predpisov zmeniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok týkajúce sa Podnikateľov.


XIII. ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK

1. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok:
2. V prípade zmien Obchodných podmienok sprístupní Predávajúci úplné znenie Obchodných podmienok zverejnením na webových stránkach Internetového obchodu a v Mobilnej aplikácii, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb.
3. Zmena Obchodných podmienok nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. V prípade Zákazníkov, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, majú títo právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny Obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok nemá význam pre Kúpne zmluvy uzatvorené medzi Zákazníkom a Predávajúcim pred zmenou Obchodných podmienok.


XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 2022.12.28
2. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, platia všeobecne platné ustanovenia slovenských zákonov.
3. Zákazník berie na vedomie, že sa môžu objaviť určité skutočnosti súvisiace s prípadným vojnovým konfliktom majúcim vplyv na plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, najmä sankcie, opatrenia či právne predpisy medzinárodných organizácií a jednotlivých štátov voči agresorom príslušného vojnového konfliktu či opatrenia a právne predpisy na ochranu jednotlivých štátov, ako aj sankcie, opatrenia, či právne predpisy agresorov vojnového konfliktu voči členským štátom medzinárodných organizácií, alebo štátom všeobecne, ktoré môžu mať priame alebo nepriame dopady na ekonomickú či politickú situáciu, najmä dodávateľské reťazce (napr. plnenie subdodávateľov), nedostatok pracovných síl či materiálov, nedostatok finančnej likvidity, či ďalšie obdobné dopady. Dopady vojnového konfliktu sa považujú za tzv. vyššiu moc, teda za mimoriadnu nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku vzniknutú nezávisle na vôli predávajúceho, ktorá môže ovplyvniť jeho schopnosť plniť povinnosti z kúpnej zmluvy.
4. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
5. Výber slovenského práva na základe Obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno zmluvou medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vylúčiť.
6. Obsah Obchodných podmienok je Zákazníkovi zadarmo sprístupnený ako súčasť Internetového obchodu a tiež v rámci Mobilnej aplikácie.
7. Zápis, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb prebieha zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
8. Zápis, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzavretej Kúpnej zmluvy prebieha zaslaním Zákazníkovi e-mailu s potvrdením zadanej Objednávky, jej overení a realizácii. Predávajúci sprístupní Zákazníkovi doklad o kúpe alebo faktúru s DPH v elektronickej podobe. Obsah Kúpnej zmluvy vrátane jej podstatných ustanovení je dodatočne zapísaný a zabezpečený v IT systéme Predávajúceho.
9. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
10. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Spotrebiteľov vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona, Predávajúci preto prípadné pochybnosti vykladá v prospech Spotrebiteľa.PRÍLOHA Č. 1 - VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOR FORMULÁRA O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY
(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať iba v prípade, že si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy)

Príjemca:
SPORTANO.COM Sp. z o.o.
PPL depo 11, Americká 363, 460 10 Liberec

Ja týmto informujem o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy na nasledujúce položky(*) zmluvy na dodávku nasledujúcich predmetov(*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby(*)

Dátum objednania (*)/obdržanie (*):
Číslo objednávky:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Telefón spotrebiteľa:
E-mail spotrebiteľa:
Číslo účtu spotrebiteľa:
Podpis spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe):

Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarkniteheureka widget