Doručenie zdarma pri objednávkach nad 50 €.

Bezplatné doručenie sa nevzťahuje na objemné zásielky.

Viac o doručení
Možnosť bezplatného vrátenia produktu do 30 dní od prevzatia zásielky. Zistite, ako podať žiadosť o vrátenie tovaru
Väčšinu produktov odosielame do 24 hodín.

Čas vybavenia objednávky sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti výrobku a zvoleného spôsobu doručenia.

Zistite si podrobné informácie
Nav switch

Ak chceš zobraziť nápovedy, zadaj hľadaný výraz.

Politika ochrany osobných údajov súborov cookies  Internetového obchodu SPORTANO.SK 

 

 

I. ÚČEL TÝCHTO ZÁSAD 
II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
III. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1. ÚČET V INTERNETOVOM OBCHODE / ELEKTRONICKEJ SLUŽBY 
2. ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
3. KONTAKT SO ZÁKAZNÍKOM 
4. NEWSLETTER 
5. OZNÁMENIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTU 
6. BLOG 
IV. DOBA SPRACOVANIA 
V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
VII. SÚBORY COOKIES 
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

I.  ÚČEL ZÁSAD 
  
Tieto zásady spracovania osobných údajov a súborov cookies Internetového obchodu (ďalej len: „Zásady“) majú iba informatívny charakter, nie sú teda zdrojom žiadnych povinností pre návštevníkov Internetového obchodu. Pojmy písané s počiatočným veľkým písmenom, ktoré nie sú v Zásadách definované, majú význam, podľa Obchodných podmienok Internetového obchodu.  
Správcom Vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Internetového obchodu (vrátane Mobilnej aplikácie) a subjektom prevádzkujúcim Internetový obchod je SPORTANO.COM Sp. z o.o. so sídlom ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 0000896177 (IČ) REGON 388722422, BDO 000550240, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: +421296208705 (poplatok ako za bežné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len: "Správca"). 
Akékoľvek otázky či pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu: gdpr@sportano.sk . 
Účelom týchto Zásad je: 
predstavenie zásad spracovania osobných údajov v rámci Internetového obchodu (vrátane Mobilnej aplikácie), informovanie o spôsoboch spracovania osobných údajov, v jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovania osobných údajov a o právach, ktoré ako subjekt údajov voči osobným údajom máte . Ide o informácie ktoré Vám Správca poskytuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 /46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len: „GDPR“); 
vysvetlenie Vašich práv vo vzťahu k osobným údajom spracovávaných Správcom a spôsobu ich uplatnenia; 
 poskytnutie informácií o súboroch cookies používaných Internetovým obchodom a pravidlách pre ich prijatie alebo odmietnutie. 
 
II.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát ( zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 
Správca vyhlasuje, že ochrane záujmov dotknutých osôb venuje náležitú pozornosť, a najmä zaručuje, že: 
spracováva osobné údaje v súlade so zákonmi a pre subjekty údajov transparentným spôsobom ; 
zhromažďuje osobné údaje na konkrétne, presne určené a legitímne účely a osobné údaje nespracováva spôsobom, ktorý s týmito účelmi nie je v súlade; 
spracováva osobné údaje v rozsahu primeranom účelu spracovania; 
osobné údaje sú presné a v prípade potreby aktualizované; 
uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, iba po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré sú osobné údaje spracovávané; 
spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý zaisťuje zodpovedajúce zabezpečenie, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení. 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v kapitole III nižšie. 
 
III.  ÚČELY A ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na rôzne účely a na základe rôznych právnych prepisov v závislosti od toho, aké funkcionality Internetového obchodu využívate, najmä na účely uzatvárania a plnenia zmlúv uzatvorených s Vami, vykonávania marketingových, analytických alebo štatistických činností, zvyšovanie kvality služieb, plnenie príslušných zákonných povinností Správcu. Podrobnosti nižšie. 
 
ÚČET V INTERNETOVOM OBCHODE / ELEKTRONICKE SLUŽBY 
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na vytvorenie Vášho Účtu v Internetovom obchode, ako aj ďalšie osobné údaje získané v súvislosti s Vašimi aktivitami v rámci Internetového obchodu a využívania Elektronických služieb, sú spracovávané predovšetkým na vytvorenie registrácie v Internetovom obchode a na zabezpečenie možnosti obsluhy Vášho Účtu a využívanie ďalších dostupných Elektronických služieb. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej so Správcom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Tieto Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku. 
 
2.  ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so zadávaním konkrétnych Objednávok a uzatváraním Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode spracovávame predovšetkým za účelom realizácie nákupného procesu, tj. 
za účelom vysporiadania Vašej Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; 
za účelom vybavenia Vašej Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy, vrátane vystavenia a archivácie predajných dokladov, vybavovania vrátenia a prípadných reklamácií. Právnym základom spracovania osobných údajov na tento účel je plnenie povinností uložených Správcovi zákonom, vrátane účtovných a daňových povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku. 
 
KONTAKT SO ZÁKAZNÍKOM 
 
 Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s nadviazaním kontaktu s nami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára, spracovávame predovšetkým za účelom vybavenia Vašej otázky a zaslania odpovede. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení na žiadosť subjektu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Tieto Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku. 
 
 
 
NEWSLETTER 
 
V prípade, že sa prihlásite k odberu Newslettera (uzavrite zmluvu o poskytovaní Newslettera podľa Pravidiel pre odber Newslettera), sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom zasielania Newslettera. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy o poskytovaní služby zasielania Newsletteru uzavretej so Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových (nezávisle od Newslettera), analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku. 
  
OZNÁMENIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTU 
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prianím dostávať oznámenie o dostupnosti Produktu, sú spracovávané za účelom zaslania oznámenia o dostupnosti Vami vybraného Produktu. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie predzmluvných opatrení na žiadosť subjektu osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku. 
 
BLOG 
 
V prípade používania Blogu od okamihu začatia používania (tj po správnom spustení služby spočívajúcom v zobrazení správnej url adresy – https://sportano.sk/blog/, najmä zadaním nasledujúcej adresy do adresného riadku internetového prehliadača.: https://sportano. sk/blog/, Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom poskytovania obsahu a materiálov zverejnených na Blogu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy o poskytovaní služby Blogu uzavretej so Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových (nezávisle od Blogu), analytických a štatistických činností. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúca v marketingu výrobkov alebo služieb. 
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúca v právnej potrebe preukázať skutočnosti alebo obhajovať záujmy. 
 
IV.  DOBA SPRACOVANIA 
 
Vaše osobné údaje spracovávame: 
v súvislosti so zriadením Účtu alebo využívaním iných Elektronických služieb - po dobu existencie Účtu alebo využívania iných Elektronických služieb; 
v súvislosti so zadaním Objednávky a uzavretím Kúpnej zmluvy - po dobu nevyhnutnú na vybavenie Objednávky a plnenie uzavretej Kúpnej zmluvy, vrátane zúčtovania Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy a ďalej po dobu plnenia právnych povinností súvisiacich s uzavretou zmluvou (účtovné a daňové povinnosti); 
v súvislosti s nadviazaním kontaktu s nami - po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej otázky a zaslanie odpovede; 
v súvislosti s vykonávanými marketingovými, analytickými alebo štatistickými činnosťami – po dobu udelenia súhlasu alebo trvania oprávneného záujmu Správcu alebo tretej strany alebo do doby, než vznesiete námietku proti spracovaniu; 
v súvislosti s poskytovaním služby informovania o dostupnosti Produktu – po dobu nevyhnutnú na to, aby sme Vás informovali o dostupnosti Produktu (táto doba sa môže líšiť v závislosti na Vami zvolenom Produkte). 
Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané taktiež po dobu nevyhnutnú k: 
plneniu povinností Správcu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov; 
ochrane právnych nárokov – po premlčaciu dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. 
Vsúvislosti s konkrétnym prípadom a v závislosti od rozsahu osobných údajov a účelov ich spracovania môžu byť Vaše osobné údaje prípadne uložené aj po inú dobu. 
 
V.  PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim osobám či jednotlivým zmluvne dohodnutým spracovateľom osobných údajov, prípadne ďalším správcom, vždy však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť predovšetkým tretím stranám, s ktorými spolupracujeme v rámci prevádzkovania Internetového obchodu. Môžu to byť subjekty, ktoré technicky pomáhajú prevádzkovať Internetový obchod, napr. poskytovatelia hostingových služieb alebo ICT služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia zaisťujúci dodávku objednaných Produktov, subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platby platobnou kartou, spoločnosti poskytujúce podporu pri komunikácii so Zákazníkmi a realizácii marketingových kampaní, ako aj poskytovatelia právnych a poradenských služieb. Tretie strany, ktorým Správca poskytuje osobné údaje v rámci Internetového obchodu, sú povinné uplatniť vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj v rámci skupiny podnikov, do ktorej Správca patrí. 
Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len: „EHP“). V súvislosti s prevádzkou Internetového obchodu môže dochádzať k odovzdávaniu Vašich osobných údajov aj do krajín mimo EHP, kde subjekt spolupracujúci so Správcom spravuje podľa zadania Správcu nástroje na spracovanie osobných údajov. Takéto odovzdanie osobných údajov, je vždy realizované iba v nevyhnutnom rozsahu. 
V prípade zasielania osobných údajov subjektom so sídlom mimo EHP Správca zabezpečuje aplikáciu požiadaviek uvedených v kapitole 5 GDPR, vrátane použitia vhodných záruk zasielania vo forme štandardných zmluvných doložiek prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie. Kópiu zabezpečenia osobných údajov odovzdávaných mimo EHP môžete získať kontaktovaním Správcu na e-mailovej adrese: gdpr@sportano.sk. 
 
VI.  PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Za podmienok stanovených v Zákone máte : 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona(vrátane napr. získania informácií o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú), 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk). 
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@sportano.sk 
 
VII.  SÚBORY COOKIES 
 
Správca využíva súbory cookies alebo iné technológie, ako sú pixely (ďalej spoločne „cookies“), čo sú obsahovo malé súbory, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete do Internetového obchodu, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby. 
Súbory cookies nám umožňujú zaistiť riadnu prevádzku Internetového obchodu a realizáciu jeho základných funkcií. Môžeme ich tiež použiť na analýzu používania Internetového obchodu, jeho prispôsobenie Vašim preferenciám a zobrazenia reklamného obsahu na mieru. 
Súbory cookies zhromažďujú rôzne druhy informácií, ktoré spravidla neumožňujú Vašu identifikáciu. Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a použitia však môžu byť priradené ku konkrétnej osobe, a sú teda považované za osobné údaje. Akékoľvek súbory cookies s výnimkou nevyhnutne nutných môžeme spracovávať iba na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 
V rámci Internetového obchodu sú používané dva základné typy súborov cookies: 
dočasné (session cookies) – sú dočasnými súbormi, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení, kým neopustíte webovú stránku alebo nevypnete softvér (webový prehliadač);   
trvalé (persistent cookies) – ktoré sú uložené na Vašom koncovom zariadení po dobu uvedenú v podrobných informáciách o súboroch cookies v našej cookies lište alebo pokiaľ ich neodstránite. 
Okrem nevyhnutných súborov cookies (ktoré používame na zaistenie správneho fungovania webu a jeho bezpečného používania) môžeme v rámci Internetového obchodu používať aj nasledujúce typy súborov cookies: 
analytické a funkčné - súbory cookies zamerané na analýzu spôsobu používania Internetového obchodu. Vďaka nim môžeme zisťovať počet osôb navštevujúcich Internetový obchod, odhaľovať nezrovnalosti v jeho fungovaní a zároveň ho neustále zlepšovať. Tieto súbory cookies Vám taktiež uľahčujú používanie Internetového obchodu (napr. zapamätaním Vami uvedených informácií a nastavení); 
marketingové - súbory cookies, ktoré sa používajú na prezentáciu reklám prispôsobených Vašim záujmom a môžu byť taktiež použité na úpravu obsahu a reklám, ktoré Vám predkladajú tretie strany, s ktorými spolupracujeme. 
Súbory cookies môžete nastaviť prostredníctvom našej cookies lišty. Zmenu nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom odkazu trvalo umiestneného na webových stránkach Internetového obchodu. 
Webový prehliadač v mnohých prípadoch štandardne povoľuje ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení užívateľa. Súbory cookies uložené na Vašom koncovom zariadení môžete kedykoľvek zmazať alebo zablokovať možnosť ich umiestnenia v nastavení Vášho webového prehliadača. 
Podrobné informácie o tom, ako zablokovať / zmazať súbory cookies, sú k dispozícii v časti „Pomoc“ v ponuke webového prehliadača. Prístupové cesty sa môžu líšiť v závislosti od verzie používaného webového prehliadača. 
V rámci používania Internetového obchodu máte možnosť vybrať si rozsah používania súborov cookies prostredníctvom našej cookies lišty. V závislosti na tom, s akým rozsahom používania technológie súborov cookies súhlasíte, sa takéto súbory cookies nainštalujú do Vášho zariadenia. 
Súbory cookies nie sú škodlivé pre Vás ani pre Vaše zariadenie. Obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné v Internetovom obchode a prípadne aj významne obmedziť riadne používanie Internetového obchodu. 
Vzhľadom na to, že Správca v rámci Internetového obchodu spolupracuje s inými subjektmi, ukladá prehliadač na účely tejto spolupráce aj súbory cookies, ktoré pochádzajú od subjektov, s ktorými Správca spolupracuje. Týmto spôsobom sa zhromažďujú okrem iných informácie o prezeraných Produktoch. Súbory cookies zasielané týmito subjektmi sú zamerané najmä na zabezpečenie riadnej prevádzky Internetového obchodu a zlepšenie efektivity zobrazovania reklám, ktoré zodpovedajú Vašej online aktivite. Správca využíva najmä služby nasledujúcich subjektov, ktoré v Internetovom obchode využívajú súbory cookies: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https:// policies.google.com/privacy), Circlewise, WPPL, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/). 
 
VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Správca si vyhradzuje právo na zmenu Zásad okrem iných z nasledovných dôvodov: 
zmeny platných predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, služieb poskytovaných elektronickou cestou a predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov, dotýkajúce sa práv a povinností Správcu alebo užívateľa Internetového obchodu; 
vývoj funkcií alebo elektronických služieb v závislosti od pokroku internetových technológií, vrátane aplikácie/implementácie nových technologických alebo technických riešení, ovplyvňujúcich rozsah Zásad. 
Správca vždy umiestni v rámci Internetového obchodu informácie o zmenách Zásad. S každou zmenou sa objaví nová verzia Zásad s novým dátumom. 
Vzhľadom k tomu, že Internetový obchod môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nepatria Správcovi, Správca nemá možnosť ovplyvniť a nenesie za ne zodpovednosť, preto odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov zverejnené na externých webových stránkach, ktoré patria iným správcom. 
Táto verzia Zásad je účinná od 28.12.2022. 

Politika ochrany osobných údajov súborov cookies Internetového obchodu SPORTANO.SK

I. ÚČEL TÝCHTO ZÁSAD
II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
III. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚČET V INTERNETOVOM OBCHODE / ELEKTRONICKEJ SLUŽBY
2. ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3. KONTAKT SO ZÁKAZNÍKOM
4. NEWSLETTER
5. OZNÁMENIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTU
6. BLOG

IV. DOBA SPRACOVANIA
V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV
VII. SÚBORY COOKIES
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


I. ÚČEL ZÁSAD

Tieto zásady spracovania osobných údajov a súborov cookies Internetového obchodu (ďalej len: „Zásady“) majú iba informatívny charakter, nie sú teda zdrojom žiadnych povinností pre návštevníkov Internetového obchodu. Pojmy písané s počiatočným veľkým písmenom, ktoré nie sú v Zásadách definované, majú význam, podľa Obchodných podmienok Internetového obchodu.
Správcom Vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Internetového obchodu (vrátane Mobilnej aplikácie) a subjektom prevádzkujúcim Internetový obchod je SPORTANO.COM Sp. z o.o. so sídlom ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Poľsko (EÚ), zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Zielona Góra, VIII obchodné oddelenie - Národný súdny register, pod číslom KRS 0000896177 (IČ) REGON 388722422, BDO 000550240, adresa webových stránok: www.sportano.sk, e-mailová adresa: kontakt@sportano.sk, telefónne číslo: +421296208705 (poplatok ako za bežné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len: "Správca").
Akékoľvek otázky či pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu: gdpr@sportano.sk .
Účelom týchto Zásad je:
predstavenie zásad spracovania osobných údajov v rámci Internetového obchodu (vrátane Mobilnej aplikácie), informovanie o spôsoboch spracovania osobných údajov, v jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovania osobných údajov a o právach, ktoré ako subjekt údajov voči osobným údajom máte . Ide o informácie ktoré Vám Správca poskytuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 /46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len: „GDPR“);
vysvetlenie Vašich práv vo vzťahu k osobným údajom spracovávaných Správcom a spôsobu ich uplatnenia;
poskytnutie informácií o súboroch cookies používaných Internetovým obchodom a pravidlách pre ich prijatie alebo odmietnutie.


II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát ( zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správca vyhlasuje, že ochrane záujmov dotknutých osôb venuje náležitú pozornosť, a najmä zaručuje, že:
spracováva osobné údaje v súlade so zákonmi a pre subjekty údajov transparentným spôsobom ;
zhromažďuje osobné údaje na konkrétne, presne určené a legitímne účely a osobné údaje nespracováva spôsobom, ktorý s týmito účelmi nie je v súlade;
spracováva osobné údaje v rozsahu primeranom účelu spracovania;
osobné údaje sú presné a v prípade potreby aktualizované;
uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, iba po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré sú osobné údaje spracovávané;
spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý zaisťuje zodpovedajúce zabezpečenie, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v kapitole III nižšie.


III. ÚČELY A ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na rôzne účely a na základe rôznych právnych prepisov v závislosti od toho, aké funkcionality Internetového obchodu využívate, najmä na účely uzatvárania a plnenia zmlúv uzatvorených s Vami, vykonávania marketingových, analytických alebo štatistických činností, zvyšovanie kvality služieb, plnenie príslušných zákonných povinností Správcu. Podrobnosti nižšie.

1. ÚČET V INTERNETOVOM OBCHODE / ELEKTRONICKE SLUŽBY

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na vytvorenie Vášho Účtu v Internetovom obchode, ako aj ďalšie osobné údaje získané v súvislosti s Vašimi aktivitami v rámci Internetového obchodu a využívania Elektronických služieb, sú spracovávané predovšetkým na vytvorenie registrácie v Internetovom obchode a na zabezpečenie možnosti obsluhy Vášho Účtu a využívanie ďalších dostupných Elektronických služieb. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej so Správcom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Tieto Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.

2. ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK A PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so zadávaním konkrétnych Objednávok a uzatváraním Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode spracovávame predovšetkým za účelom realizácie nákupného procesu, tj.
za účelom vysporiadania Vašej Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
za účelom vybavenia Vašej Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy, vrátane vystavenia a archivácie predajných dokladov, vybavovania vrátenia a prípadných reklamácií. Právnym základom spracovania osobných údajov na tento účel je plnenie povinností uložených Správcovi zákonom, vrátane účtovných a daňových povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.

3. KONTAKT SO ZÁKAZNÍKOM

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s nadviazaním kontaktu s nami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára, spracovávame predovšetkým za účelom vybavenia Vašej otázky a zaslania odpovede. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení na žiadosť subjektu údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Tieto Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.

4. NEWSLETTER

V prípade, že sa prihlásite k odberu Newslettera (uzavrite zmluvu o poskytovaní Newslettera podľa Pravidiel pre odber Newslettera), sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom zasielania Newslettera. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy o poskytovaní služby zasielania Newsletteru uzavretej so Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových (nezávisle od Newslettera), analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.

5. OZNÁMENIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTU

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prianím dostávať oznámenie o dostupnosti Produktu, sú spracovávané za účelom zaslania oznámenia o dostupnosti Vami vybraného Produktu. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie predzmluvných opatrení na žiadosť subjektu osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových, analytických a štatistických činností, ako aj za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracovanie môžete odmietnuť alebo proti nemu môžete podať námietku.

6. BLOG

V prípade používania Blogu od okamihu začatia používania (tj po správnom spustení služby spočívajúcom v zobrazení správnej url adresy – https://sportano.sk/blog/, najmä zadaním nasledujúcej adresy do adresného riadku internetového prehliadača.: https://sportano. sk/blog/, Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom poskytovania obsahu a materiálov zverejnených na Blogu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvy o poskytovaní služby Blogu uzavretej so Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom vykonávania marketingových (nezávisle od Blogu), analytických a štatistických činností. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúca v marketingu výrobkov alebo služieb.
Vaše osobné údaje môžu byť taktiež spracovávané za účelom ochrany oprávneného záujmu a právnych nárokov. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu alebo tretej strany - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúca v právnej potrebe preukázať skutočnosti alebo obhajovať záujmy.


IV. DOBA SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracovávame:
v súvislosti so zriadením Účtu alebo využívaním iných Elektronických služieb - po dobu existencie Účtu alebo využívania iných Elektronických služieb;
v súvislosti so zadaním Objednávky a uzavretím Kúpnej zmluvy - po dobu nevyhnutnú na vybavenie Objednávky a plnenie uzavretej Kúpnej zmluvy, vrátane zúčtovania Objednávky a uzavretej Kúpnej zmluvy a ďalej po dobu plnenia právnych povinností súvisiacich s uzavretou zmluvou (účtovné a daňové povinnosti);
v súvislosti s nadviazaním kontaktu s nami - po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej otázky a zaslanie odpovede;
v súvislosti s vykonávanými marketingovými, analytickými alebo štatistickými činnosťami – po dobu udelenia súhlasu alebo trvania oprávneného záujmu Správcu alebo tretej strany alebo do doby, než vznesiete námietku proti spracovaniu;
v súvislosti s poskytovaním služby informovania o dostupnosti Produktu – po dobu nevyhnutnú na to, aby sme Vás informovali o dostupnosti Produktu (táto doba sa môže líšiť v závislosti na Vami zvolenom Produkte).
Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané taktiež po dobu nevyhnutnú k:
plneniu povinností Správcu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov;
ochrane právnych nárokov – po premlčaciu dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.
Vsúvislosti s konkrétnym prípadom a v závislosti od rozsahu osobných údajov a účelov ich spracovania môžu byť Vaše osobné údaje prípadne uložené aj po inú dobu.


V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim osobám či jednotlivým zmluvne dohodnutým spracovateľom osobných údajov, prípadne ďalším správcom, vždy však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť predovšetkým tretím stranám, s ktorými spolupracujeme v rámci prevádzkovania Internetového obchodu. Môžu to byť subjekty, ktoré technicky pomáhajú prevádzkovať Internetový obchod, napr. poskytovatelia hostingových služieb alebo ICT služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia zaisťujúci dodávku objednaných Produktov, subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platby platobnou kartou, spoločnosti poskytujúce podporu pri komunikácii so Zákazníkmi a realizácii marketingových kampaní, ako aj poskytovatelia právnych a poradenských služieb. Tretie strany, ktorým Správca poskytuje osobné údaje v rámci Internetového obchodu, sú povinné uplatniť vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj v rámci skupiny podnikov, do ktorej Správca patrí.
Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len: „EHP“). V súvislosti s prevádzkou Internetového obchodu môže dochádzať k odovzdávaniu Vašich osobných údajov aj do krajín mimo EHP, kde subjekt spolupracujúci so Správcom spravuje podľa zadania Správcu nástroje na spracovanie osobných údajov. Takéto odovzdanie osobných údajov, je vždy realizované iba v nevyhnutnom rozsahu.
V prípade zasielania osobných údajov subjektom so sídlom mimo EHP Správca zabezpečuje aplikáciu požiadaviek uvedených v kapitole 5 GDPR, vrátane použitia vhodných záruk zasielania vo forme štandardných zmluvných doložiek prijatých na základe rozhodnutia Európskej komisie. Kópiu zabezpečenia osobných údajov odovzdávaných mimo EHP môžete získať kontaktovaním Správcu na e-mailovej adrese: gdpr@sportano.sk.


VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v Zákone máte:
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona(vrátane napr. získania informácií o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú),
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: gdpr@sportano.sk


VII. SÚBORY COOKIES

Správca využíva súbory cookies alebo iné technológie, ako sú pixely (ďalej spoločne „cookies“), čo sú obsahovo malé súbory, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete do Internetového obchodu, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.
Súbory cookies nám umožňujú zaistiť riadnu prevádzku Internetového obchodu a realizáciu jeho základných funkcií. Môžeme ich tiež použiť na analýzu používania Internetového obchodu, jeho prispôsobenie Vašim preferenciám a zobrazenia reklamného obsahu na mieru.
Súbory cookies zhromažďujú rôzne druhy informácií, ktoré spravidla neumožňujú Vašu identifikáciu. Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a použitia však môžu byť priradené ku konkrétnej osobe, a sú teda považované za osobné údaje. Akékoľvek súbory cookies s výnimkou nevyhnutne nutných môžeme spracovávať iba na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
V rámci Internetového obchodu sú používané dva základné typy súborov cookies:
dočasné (session cookies) – sú dočasnými súbormi, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení, kým neopustíte webovú stránku alebo nevypnete softvér (webový prehliadač);
trvalé (persistent cookies) – ktoré sú uložené na Vašom koncovom zariadení po dobu uvedenú v podrobných informáciách o súboroch cookies v našej cookies lište alebo pokiaľ ich neodstránite.
Okrem nevyhnutných súborov cookies (ktoré používame na zaistenie správneho fungovania webu a jeho bezpečného používania) môžeme v rámci Internetového obchodu používať aj nasledujúce typy súborov cookies:
analytické a funkčné - súbory cookies zamerané na analýzu spôsobu používania Internetového obchodu. Vďaka nim môžeme zisťovať počet osôb navštevujúcich Internetový obchod, odhaľovať nezrovnalosti v jeho fungovaní a zároveň ho neustále zlepšovať. Tieto súbory cookies Vám taktiež uľahčujú používanie Internetového obchodu (napr. zapamätaním Vami uvedených informácií a nastavení);
marketingové - súbory cookies, ktoré sa používajú na prezentáciu reklám prispôsobených Vašim záujmom a môžu byť taktiež použité na úpravu obsahu a reklám, ktoré Vám predkladajú tretie strany, s ktorými spolupracujeme.
Súbory cookies môžete nastaviť prostredníctvom našej cookies lišty. Zmenu nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom odkazu trvalo umiestneného na webových stránkach Internetového obchodu.
Webový prehliadač v mnohých prípadoch štandardne povoľuje ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení užívateľa. Súbory cookies uložené na Vašom koncovom zariadení môžete kedykoľvek zmazať alebo zablokovať možnosť ich umiestnenia v nastavení Vášho webového prehliadača.
Podrobné informácie o tom, ako zablokovať / zmazať súbory cookies, sú k dispozícii v časti „Pomoc“ v ponuke webového prehliadača. Prístupové cesty sa môžu líšiť v závislosti od verzie používaného webového prehliadača.
V rámci používania Internetového obchodu máte možnosť vybrať si rozsah používania súborov cookies prostredníctvom našej cookies lišty. V závislosti na tom, s akým rozsahom používania technológie súborov cookies súhlasíte, sa takéto súbory cookies nainštalujú do Vášho zariadenia.
Súbory cookies nie sú škodlivé pre Vás ani pre Vaše zariadenie. Obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné v Internetovom obchode a prípadne aj významne obmedziť riadne používanie Internetového obchodu.
Vzhľadom na to, že Správca v rámci Internetového obchodu spolupracuje s inými subjektmi, ukladá prehliadač na účely tejto spolupráce aj súbory cookies, ktoré pochádzajú od subjektov, s ktorými Správca spolupracuje. Týmto spôsobom sa zhromažďujú okrem iných informácie o prezeraných Produktoch. Súbory cookies zasielané týmito subjektmi sú zamerané najmä na zabezpečenie riadnej prevádzky Internetového obchodu a zlepšenie efektivity zobrazovania reklám, ktoré zodpovedajú Vašej online aktivite. Správca využíva najmä služby nasledujúcich subjektov, ktoré v Internetovom obchode využívajú súbory cookies: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https:// policies.google.com/privacy), Circlewise, WPPL, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Správca si vyhradzuje právo na zmenu Zásad okrem iných z nasledovných dôvodov:
zmeny platných predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, služieb poskytovaných elektronickou cestou a predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov, dotýkajúce sa práv a povinností Správcu alebo užívateľa Internetového obchodu;
vývoj funkcií alebo elektronických služieb v závislosti od pokroku internetových technológií, vrátane aplikácie/implementácie nových technologických alebo technických riešení, ovplyvňujúcich rozsah Zásad.
Správca vždy umiestni v rámci Internetového obchodu informácie o zmenách Zásad. S každou zmenou sa objaví nová verzia Zásad s novým dátumom.
Vzhľadom k tomu, že Internetový obchod môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nepatria Správcovi, Správca nemá možnosť ovplyvniť a nenesie za ne zodpovednosť, preto odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov zverejnené na externých webových stránkach, ktoré patria iným správcom.
Táto verzia Zásad je účinná od 2022.12.28